Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, 22.04.2016

CSiR.271.2.2016.KJG

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

 

 

na wymianę parkietu drewnianego w hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Treść zapytania nr 1:

Jakiej klasy drewna ( minimalnej ) dla wierzchniej warstwy systemu podłogi sportowej będzie wymagał Zamawiający: klasa I, II, III czy IV- to jest poza wyborem? ”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania, dla wierzchniej warstwy systemu podłogi sportowej, drewna w   I   lub   II klasie.

 

Treść zapytania nr 2:

„Czy w oferowanym do montażu systemie podłogi sportowej ma być ujęta ślepa podłoga w postaci sklejki lub innego rodzaju systemowej warstwy ślepej podłogi ? ”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Jeśli dostarczony system spełnia wszystkie wymagania techniczne (m. in. odporność na nacisk koszy najazdowych) i sportowe opisane SIWZ, potwierdzone wymaganymi certyfikatami – to oczywiście. Pragniemy podkreślić, że zaproponowany przez wykonawcę system   musi posiadać certyfikat na cały kompletny system wraz ze wszystkimi jego elementami.

 

Treść zapytania nr 3:

„Z jakiego rodzaju drewna ma być wykonana wierzchnia warstwa systemu podłogi sportowej: Czy Zamawiający dopuści drewno : klon kanadyjski, dąb, jesion, buk, havea, lub też klon europejski ? Określenie rodzaju wierzchniej warstwy drewna jest również bardzo ważne , gdyż w znacznym stopniu wpływa na cenę oferowanej podłogi. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze , iż ma to być drewno jasne  bez dokładnego sprecyzowania jego rodzaju.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza   zastosowanie drewna: klon kanadyjski.

 

Treść zapytania nr 4:

„Ze względu na fakt, iż Zamawiający wymaga aby system podłogi posiadał badanie potwierdzające trudnozapalność- prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie ma to być przedstawione Zamawiającemu i czy wymagane w tym   punkcie dokumenty mają być dołączone do oferty przetargowej ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów o spełnieniu warunku dotyczącego trudnozapalności systemu podłogi wraz z ofertą . Będą one wymagane przed podpisaniem umowy. Na etapie składania ofert wystarczy oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów.

 

Treść zapytania nr 5:

Jaka jest wymagana wysokość systemu podłogi sportowej do finalnej zabudowy ? Jaka jest wysokość obecnej podłogi drewnianej   liczonej od jej wierzchniej warstwy do zasadniczego podłoża betonowego w hali ? Określenie w opisie przedmiotu zamówienia , iż ma to być dostosowana do poziomu hali sportowej nie jest precyzyjne . Sama   wysokość systemu podłogi ma ogromny wpływ na finalną cenę ofertową.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Obecna wysokość od podłogi (podłoża betonowego) do wierzchniej warstwy podłogi wynosi od 18 cm do 20 cm.  

 

Treść zapytania nr 6:

„Prosimy o wyjaśnienie zapisu Opis przedmiotu zamówienia   punkt2 : „ W związku ze specyficznymi warunkami podbudowy w hali sportowej Milenium rozstaw dolnej warstwy legarów musi się zawierać w przedziale 330-400 mm w centrum” . Czy Zamawiającemu chodzi o to , iż pod dolnymi legarami znajdują się dodatkowe podkładki drewniane , dystansowe   na których są oparte legary zasadniczej podłogi sportowej ? A   jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału są te podkładki wykonane , w jakich wymiarach ( długość x szerokość ) oraz w jakiej wysokości ? Czy wykonawca będzie mógł je zdemontować i na ich bazie   jeszcze raz wykonać nowe podpory pod zasadniczą podłogę sportową ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Pod dolnymi legarami znajdują się dodatkowe   drewniane podkładki dystansujące. Podkładki wykonane są z drewna i mają następujące wymiary:   szerokość -   ok. 10 cm, długość – ok 10 cm, wysokość pojedynczej podkładki   4 cm.   Podkładki dystansujące są przełożone elastycznymi podkładkami.   Łączna wysokość w miejscu pomiaru ok. 13 cm. Ze względu na specyfikę podbudowy sugerujemy zachowanie starych podkładów lub zamontowanie nowych w podobnych miejscach i nie przekraczających ciężaru obecnych.  

 

Treść zapytania nr 7:

„Czy oferenci mają dostarczyć i zamontować w podłodze nowe: dekle   obręcze i tuleje do słupków do siatkówki oraz bramek do piłki ręcznej oraz nożnej ? Jeśli tak, to proszę o podanie ile takich elementów ma być dostarczonych i zamontowanych ? Jest bardzo prawdopodobne, iż nowe tuleje nie będą swym kształtem pasowały do posiadanych przez Zamawiającego słupków do siatkówki oraz bramek . Zatem proszę dodatkowo o wyjaśnienie , czy Zamawiający bierze to pod uwagę i w jaki sposób planuje rozwiązać podczas realizacji potencjalną kolizje   technologiczną ( wymiarową ) z tego tytułu?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje nowych punktów prócz już istniejących. Tuleje zostają na swoich miejscach. A co za tym idzie nie będzie kolizji technologicznej, pomiędzy punktami montażowymi , a słupkami do siatkówki czy bramkami.  

 

Treść zapytania nr 8:

„Zamawiający wymaga aby, oferent posiadał aktualną autoryzacje producenta podłogi. Czy taka autoryzacja musi być rozszerzona i opiewać na obiekt Zamawiającego ? Czy autoryzacja   ma być ona dołączona do oferty przetargowej ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Autoryzacja producenta ma dotyczyć tylko dostarczonego systemu. Na etapie składania ofert wystarczy oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu takiej autoryzacji, która musi być dostarczona przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą.

 

Treść zapytania nr 9:

„Wnosimy o wydłużenie czasu wykonania podłogi sportowej o dodatkowe 30 dni. Podany termin do 20 czerwca nie jest możliwy ze względu np. na konieczność wyprodukowania systemu podłogi , jego przetransportowanie do obiektu Zamawiającego, a następnie samo zainstalowanie – wraz z czasochłonnym malowaniem płaszczyzn boisk. Czas ten winien być określony w ilości 60 dni od daty zawarcia umowy.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin realizacji zadania   na nowy, tj.: od 23.06.2016 do 01.08.2016 (oddanie do użytkowania)

 

Treść zapytania nr 10:

„Ze względu na fakt , iż raport z badań trudnozapalności odnosi się odrębnie wyłącznie do systemu podłogi sportowej oraz odrębnie do wykładziny ją zabezpieczającej wnosimy o rozdzielenie tego wymogu do spełnienia odrębnie dla obu nawierzchni : odrębnie dla podłogi, odrębnie dla nawierzchni zabezpieczającej. Tym bardziej, iż nawierzchnia zabezpieczająca nie jest przedmiotem zamówienia.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymogu trudnozapalności ograniczając jego zakres do systemu podłogi sportowej , bez rozszerzenia o nawierzchnie zabezpieczające, które nie są przedmiotem zamówienia.  

 

Treść zapytania nr 11:

„Zamawiający w rozdziale   V punkt 1 b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słusznie zwraca uwagę na konieczność posiadania odpowiedniej   wiedzy i doświadczenia . Również odpowiednio   dobiera   próg   cenowy   dla powyższego kryterium   mając   na względzie   charakter zamówienia . Nie mniej jednak każda robota budowlana polegająca na budowie   hali sportowej   posiada   implicite w swym zakresie   roboty budowlane polegające na budowie posadzki sportowej , a każda taka inwestycja jest to koszt rzędu kilku milionów złotych. Z doświadczenia   również wiemy, iż podłoga sportowa jest elementem, której montaż ze względu na swoją specyfikę jest powierzany w ramach podwykonawstwa . Tym samym firmy, które budują kompleksowo całe hale sportowe ,   a niemające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia   w montażu podłogi sportowej , również spełniają stawiane przez Zamawiającego   warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia . Prosimy zatem o doprecyzowanie   czy w punkcie   1.b rozdziału   V SIWZ, Zamawiający odnosi się do zakresu związanego jedynie z budową, przebudową lub wymianą parkietu drewnianego w hali sportowej   ? Czy określona wartość tego progu   w złotych brutto odnosi się wyłącznie do wartości wykonanej podłogi – bez wartości   towarzyszących jej czasami innych robót budowlanych?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający zmniejsza wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia i określa, iż warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (brutto).

 

Treść zapytania nr 12:

„Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia   systemu podłogi   certyfikowanej na zgodność   z normą PN EN 14904, posiadającej   certyfikat FIBA, oraz posiadającej raport z badań na trudnozapalność całego systemu. Jedynie systemy podłóg sportowych, które są wykonane w całości przez ich producenta- co oznacza konstrukcje legarowaną podkładki sprężyste , lakiery i wierzchnią warstwę drewnianą – jako łączny system – są certyfikowane i badane na zgodność z obowiązującą normą PN   EN 14 904 , dla całych tych systemów   podłóg są wydane certyfikaty FIBA, a także posiadają badania na trudnozapalność. Zatem, czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu systemu podłogi ( podkładki sprężyste, legary, ślepa podłoga, panel,   lakier ) wyprodukowanego w całości i dostarczonego przez ich producenta ?Czy też Zamawiający dopuści   do oferowania i ewentualnego wykonania w hali podłogę, w której tylko we fragmencie będzie wykonana   przez jej producenta, a pozostałe   elementy podłogi sportowej   ( np. konstrukcja legarowana, podkładki lub lakiery ) będą wykonane w Polsce – na wzór oryginalnego systemu podłogi.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia   systemu podłogi   certyfikowanej na zgodność   z normą PN EN 14904, posiadającej   certyfikat FIBA, oraz posiadającej raport z badań na trudnozapalność   dla całego kompletnego systemu tzn. dla wszystkich elementów będących składowymi całego systemu.

 

Treść zapytania nr 14:

„SIWZ zawiera wytyczne , w których Zamawiający wymaga   aby Wykonawca wykazał, że wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub wymianie   parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości każdej z w/w robót nie mniejszej   niż       500 000,00 złotych   ( brutto ). Proszę zatem o doprecyzowanie , czy wartość samego parkietu drewnianego powinna   wynosić 500 000,00 złotych brutto ? Czy też wartość robót budowlanych w których zawierało się wykonanie parkietu drewnianego może wynosić 500.000,00 złotych brutto ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 11.

           

Treść zapytania nr 15:

„Proszę o sprecyzowanie pojęcia umożliwienie sposobu montażu tulei i obręczy i dekli maskujących czy wykonawca ma zamontować w / w elementy czy jedynie umożliwić ich montaż ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Wykonawca ma zamontować wszystkie elementy związane z montażem słupków i bramek.

 

Treść zapytania nr 16:

„Co oznacza pojęcie : zamontowania listew 2 mm od podłogi ? Czy zamawiający wymaga , by wykonawca dostarczył listwy wentylowane przeznaczone do podłóg sportowcy umożliwiające swobodny przepływ powietrza przez szczelinę dylatacyjną ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający   wymaga zastosowania   listw wentylowanych przeznaczonych do podłóg sportowych umożliwiających swobodny przepływ powietrza przez szczelinę dylatacyjną. Listwy te należy zamontować na stałe do ściany i odtworzyć fragment ściany po zdemontowanych starych listwach.

 

Treść zapytania nr 17:

„Jaka powinna być wysokość zabudowy podłogi od posadzki wraz z dostarczonym systemem podłogi sportowej ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 5.

 

Treść zapytania nr 18:

„Gdzie i w jakiej odległości od miejsca demontażu należy złożyć zdemontowane klepki obecnej podłogi ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyznaczy takie miejsce na etapie przekazania placu budowy . Odległość od placu budowy   nie będzie większa niż 200 m.

 

Treść zapytania nr 19:

„Czy zamawiający wymaga , by dokumenty : raport z badań niepalności sporządzony przez jednostkę notyfikowaną , certyfikat FIBA dla całego systemu podłogi , nazwę i typ oraz kartę produktu proponowanego systemu należy dołączyć do składanej oferty ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi nr 4 i 8.

 

Treść zapytania nr 20:

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania podłogi o konstrukcji warstwowej czy jedynie litej ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie podłogi o konstrukcji litej drewnianej.

 

Treść zapytania nr 21:

„Mając na uwadze zapis SWIZ mówiący o wymogu wielokrotnego szlifowania podłogi jaką minimalną warstwę użytkową musi posiadać warstwa wierzchnia podłogi ? Czy minimalna wysokość warstwy użytkowej 7 mm będzie wystarczająca ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Minimalna wysokość warstwy użytkowej 7mm będzie wystarczająca.

 

Treść zapytania nr 22:

„Czy można zastosować system podłogi z rozstawem legarów zbliżonym do założonego w SWIZ , a mieszczącego się w przedziale 330 – 430 mm ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Treść zapytania nr 23:

„Proszę o sprecyzowanie co oznacza pojęcie jasny gatunek drewna ? Czy zamawiający wymaga zastosowania gatunków jak : klon , buk , jesion ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 3.

 

Treść zapytania nr 24:

„Ze specyfikacji SWIZ wynika , że wykonawca nie dostarcza wykładziny zabezpieczającej . Czy wobec tego istnieje wymóg spełnienia warunku trudnopalności dla podłogi sportowej wraz z wykładzina ochronną czy jedynie dla podłogi sportowej ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku trudnozapalności jedynie dla podłogi sportowej (bez wykładziny ochronnej).

 

Treść zapytania nr 25:

„Czy dopuszcza się wykonanie malowania pól oraz linii boisk specjalnymi , kompatybilnymi farbami w przypadku gdyby proponowany system podłogi był lakierowany fabrycznie specjalnym typem lakieru do podłóg sportowych ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Treść zapytania nr 26:

„Zamawiający określa , parkiet ma być polakierowany w minimum 4 warstwach : na jakiej podstawie będzie Zamawiający określać ilość warstw ?   Pragniemy nadmienić , że lakier może być nałożony kilkukrotnie lecz w ilości niewystarczającej do prawidłowego funkcjonowania podłogi sportowej , co w konsekwencji może doprowadzić do szybkiego ścierania się lakieru . Czy parametr grubości lakieru 35 mikronów będzie wystarczającym parametrem ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Parametr grubości lakieru 35 mikronów będzie wystarczającym parametrem.

 

Treść zapytania nr 27:

„Czy mając na uwadze przeznaczenie Sali jako wielofunkcyjnej oraz wymóg jej wielokrotnego szlifowania zamawiający stawia warunek minimalnej twardości drewna wynoszącej w skali Brienella ?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu pod warunkiem, że Wykonawca zastosuje wybrany przez zamawiającego rodzaj drewna (klon kanadyjski).

 

Treść zapytania nr 28:

„Zamawiający opisuje , podłoga ma być zgodna z normą EN 14904 i być podłogą typu 4. Prosimy zatem o potwierdzenie , że zamawiający będzie wymagać , aby podłoga spełniała poniższe wymagania :

- Absorpcja energii ≤ 55% < 75%

- Odkształcenia standardowe ≤ 2,3 < 5,00 mm

Określony przez zamawiającego współczynnik odkształcenia standardowego poniżej 5 mm wskazuje , może zostać zastosowania także podłoga typu 3. Współczynnik odkształcenia standardowego dla podłóg typu 4 musu mieścić się w przedziale ≤2,3 < 5,00 mm .”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje   wskaźniki   dla podłóg typ 4, jak poniżej:

 - Absorpcja energii ≤ 55% < 75%

- Odkształcenia standardowe ≤ 2,3 < 5,00 mm

 

Treść zapytania nr 29:

„Czy zamawiający będzie wymagać , aby podłoga sportowa posiadała raporty z : badań przeprowadzone przez uprawnione jednostki badawcze dla parametrów

a)             Absorpcja energii      ≤ 55% < 75%

b)             Odkształcenia standardowe < 5,00 mm

c)             Odbicie piłki   ≤ 90%

d)             Współczynnik poślizgu ≤ 80≤ 110

e)             Obciążenie toczne ≤ 1500 N

f)              Odporność na zużycie <80 mg

g)             Odporność na uderzenie bez uszkodzeń

h)             Odporność na wgłębienie ≤ 0,5 mm

i)               Połysk ≤ 45%

j)               Współczynnik odbicia światła zgodny z normą EN 13745

k)             Reakcja na ogień Cfl S 1

l)               Emisja formaldehydu E 1

m)            Zawartość pentachlorofenolu brak

n)             Równość nawierzchni   zgodnie z normą

Czy zamawiający wymaga , aby warstwa wierzchnia podłogi sportowej była wyprodukowana zgodnie z normą EN 13226, przy czym Zamawiający dopuszcza , selekcję drewna tak aby poszczególne klepki różniły się większym nasyceniem barw i zaznaczoną strukturą słoi , a sęki były maksymalnie średniej wielkości i tylko zdrowe : ewentualne pęknięcia włosowate pojedyncze i w grupach , może być widoczna twardziel i korowania : dopuszcza się drobne ubytki na powierzchni , a sęki i inne ubytki muszą być fabrycznie wypełnione jednokolorową masą szpachlową lub w wyższej selekcji ?.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagać, aby podłoga sportowa posiadała raporty z: badań przeprowadzone przez uprawnione jednostki badawcze dla wskazanych w pytaniu parametrów.   Zamawiający wymaga, aby warstwa wierzchnia podłogi sportowej była wyprodukowana zgodnie z normą EN 13226 dla klasy drewna I i II.

 

Treść zapytania nr 30:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone dwie roboty budowlane polegające na budowie , przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości każdej z w / w robót nie mniejszej niż 500   000,00 złotych brutto . Informujemy , biorąc pod uwagę ceny rynkowe podłóg sportowych oraz metraż przedmiotowej Sali sportowej , wymagany warunek jest nieproporcjonalny do wartości podłogi przewidzianej w przetargu . Zgodnie z art . 22 ust .4 ustawy pzp . opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków m . in . posiadanie wiedzy i doświadczenia powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalny . Naszym zdaniem w tym przypadku zamawiający ogranicza dostęp do Zamówienia potencjalnym wykonawcom i prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencji , stanowiąc tym samym naruszenia art . 22 ust 4 oraz art . 7 ust 1 ustawy pzp .

Ponadto bardziej właściwym potwierdzeniem tego , potencjalny wykonawca sprosta wykonaniu tego zadania winno być przedłożenie poświadczeń o należytym wykonaniu podłogi sportowej pod względem jej powierzchni aniżeli wartości !

W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez posiadanie wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania dwóch podłóg sportowych z nawierzchnią drewnianą o pow. Min 1200 m ² każdej z nich oraz o łącznej wartości min 800.000zł brutto?”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający obniża wartość   wykonanych robót do wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto, przy czym wartość ta dotyczy robót związanych z budową przebudową lub wymianą parkietu drewnianego w hali sportowej. Ponad to Zamawiający wskazał w SIWZ wykaz wykonanych robót wraz z referencjami o należytym wykonaniu robót. Zamawiający uzna wskazane przez Wykonawcę referencje.

           

Treść zapytania nr 31:

„Mając na uwadze obecne ceny rynkowe systemów sportowych prosimy i informacje, czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku wykonanych wcześniej przez oferenta prac w kwocie porównywalnej do składanej oferty a nie jak założono 500000,00 brutto?”

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 11.

Treść zapytania nr 32:

„Biorąc pod uwagę wielkość Sali i skomplikowanie prac wynikających z podniesieniem systemu podłogi oraz technologię związaną z koniecznością lakierowania czy Zamawiający dopuści do wydłużenia terminu realizacji zadania?”

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 9.

Treść zapytania nr 33:

„Zamawiający wymaga 2 referencji, każdą po 500 000,00 zł. W związku z tym, iź koszt wymianu podłogi sportowej, która opisana jest parametrami w przetargu oscyluje w granicach 300 000,00 zł kwota wymagana do przedstawienia w referencjach jest zbyt wysoka.

Wnioskujemy o zmniejszenie wymagań referencyjnych do przedstawionej powyżej przez nas kwoty 300 000,00zł. Oraz ograniczenie referencji do jednej sztuki.”

Odpowiedź zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 11.

 

 

           

Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.