Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń.

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

DT.072.1.1.2016.JB                              Kołobrzeg dn. 15.02.2016 r.

                                       

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – etap I

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń

.  

I.     Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

II.    Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

     NIP: 671-15-98-590

     Tel/fax.: 94 355 13 84

      e-mail: sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl

 

III.   Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Jacek Banasiak Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Tel. 663 746 795 , e-mail: j.banasiak@mosir.kolobrzeg.pl

 

IV.    Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń”.

V. Termin realizacji i płatność:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. – do 31.03.2019 r.

Płatność za usługę  będzie następować, na podstawie faktury w terminie 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)     posiadają osobowość prawną,

b)     są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VII. Kryterium oceny ofert:

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

a)      Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) – 80%

( wartość umowy )

b)      Koszt zakupu urządzeń (AP) - 20%

Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

C = (Cn : Cb) x 100% x 80 pkt (waga kryterium);

gdzie:

Cn – cena brutto najniższa za realizację przedmiotu zamówienia,

Cb – cena brutto badana za realizację przedmiotu zamówienia.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.

Ocena kryterium AP zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

AP = (APN/APB)* x 100% x 20 pkt (waga kryterium);

gdzie: APB – koszt zakupu urządzeń   badanej oferty, APN – najniższy koszt zakupu  spośród złożonych ofert.

Ocena zostanie wyliczona wg wzoru:

O = C + AP

Za najkorzystniejsze zostaną uznane dwie oferty, która uzyskają największą ilość punktów i przejdą do II etapu.

 

VIII. Termin składania ofert:

Do 23 luty  2016 r.

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą cenę brutto zadania  i koszt zakupu urządzeń  telefonicznych wraz wymaganymi załącznikami nr 1 i nr 2  należy składać do 23.02.2016r. osobiście  (sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. PPR. Edmunda łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, faxem (pod numer 94 355 13 84) lub pocztą elektroniczną na adres j.banasiak@mosir.kolobrzeg.pl

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1)       „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia

2)      Zapotrzebowanie - Zał. Nr 2 – częściowo do wypełnienia

 

 

UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.   Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze dwie najlepsze i zaprosi do dalszych negocjacji.

 

 


Do pobrania:

1. Załączniki, ogłoszenie, załącznik nr 1 - formularz ofertowy (do wypełnienia), załącznik nr 2 - zapotrzebowanie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.