Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 01.05-31.12.2015 części plaży/2 działki o pow. 2 m ² [każda]/w Gm. Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem:wyplataniu warkoczyków,bransoletek oraz tatuażu...

Archiwum przetargi/sprzedaż

 


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert


na dzierżawę od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. części plaży /dwie działki o powierzchni 2 m ² [każda ]/ położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków, bransoletek oraz tatuażu artystycznego w sezonie letnim 2015 .


Lp.

Położenie nieruchomości

Nr lokalizacji

Powierzchnia

Przeznaczenie

Cena wywoławcza (netto ) czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy za lokalizację

Wadium

1.

Na plaży Centralnej – Pas Techniczny przy Ośrodku Bałtyk

1A

2 m 2

( 2m x 1 m )

-Wyplatanie warkoczyków , bransoletek

-Tatuaż artystyczny

6.000 zł

2.000 zł

2.

Na Plaży Centralnej – Zjazd Techniczny przy Morskim Oku

2 A

2 m 2

( 2m x 1 m )

-Wyplatanie warkoczyków , bransoletek

-Tatuaż artystyczny

6.000 zł

2.000 zł


 1. Lokalizacje opisane w pkt. 1 , 2, wydzierżawione zostaną w trybie przetargu w formie konkursu ofert na okres od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r,

do osób spełniających podane warunki,

 1. Na wszystkich stoiskach artystycznych obowiązuje zakaz:

  • prowadzenia innej działalności i wprowadzenia innego asortymentu niż określono w przetargu,

  • dojazdu samochodami dostawczymi i osobowymi na tereny objęte zakazem wjazdu,

 1. Wygląd stoiska: stół, parasol, stelaż na ewentualną ekspozycję - (łącznie o powierzchni zgodnie z umową)

 2. Wylicytowany czynsz dzierżawny, do którego doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23 % należy wpłacić do dnia 01.05.2015 r .

 3. W przypadku skrócenia okresu dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, nie przysługuje zwrot proporcjonalnie wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego.

 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu dzierżawy we władanie obowiązku podatkowego i uiszczania podatku od nieruchomości.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w gotówce, w kwocie określonej w powyższej tabeli.

 6. Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38 do dnia 17.04.2015 r do godz. 15,00 , w zamkniętych kopertach z dopiskiem lokalizacja nr 1, lokalizacja nr 2 .

 7. Wadium winno być wpłacone do dnia 17.04.2015 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu–PKO BP SA 58 1020 2821 0000 1002 0107 8302 lub w kasie MOSiR – 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 . Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto Wydzierżawiającego. Oryginał dowodu wpłaty wadium winien być dołączony do oferty. Wpłata jednego wadium (w kwocie określonej w powyższej tabeli) upoważnia oferenta do wzięcia udziału w przetargu na jedną, wskazaną przez niego lokalizację.

 8. Postąpienie wynosi nie mniej niż 50 złotych.

 9. Dzierżawca zobowiązany do utrzymania czystości wokół stoiska .

 10. Dzierżawca zobowiązany jest do zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.

 11. Powierzchnie poszczególnych lokalizacji nie mogą być zwiększone, a wszystkie elementy stoisk, codziennie po zakończeniu działalności muszą być usunięte.

 12. Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy dzierżawy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy dzierżawy, w szczególności polegających na:

 • zajmowaniu terenu większego niż określony umową (będzie dodatkowo pobierana opłata targowa oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego),

 • niezapłacenia czynszu w terminie,

 • nieusuwaniu każdego dnia wszystkich elementów stoisk po zakończeniu działalności,

 • braku utrzymania w czystości i porządku zajmowanej lokalizacji.

 1. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z osobą, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego dla danej lokalizacji za cały okres jej trwania.

 2. Lokalizacje, które nie zostaną wydzierżawione w wyniku przeprowadzonego przetargu zostaną wydzierżawione w kolejności napływu podań za najwyższą stawkę uzyskaną za tego typu lokalizację w przetargu.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie na piśmie Komisji Przetargowej numeru rachunku bankowego, na które wadium powinno być zwrócone.

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 30.04.2015 r.

 6. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Powyższe ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.sport.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje –Jacek Kuś w godzinach od 7.00 do 15.00 lub tel. 94 35 51 310 lub 607 810 450

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04. 2015 r. o godz. 12.00 w małej sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.