Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

Dot. nr sprawy 6/2009 Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Kongresowego „Milenium”.

 

W związku z faktem zmian treści siwz w konsekwencji zgłoszonych wątpliwości przez wykonawców i w efekcie wprowadzenia zmienionych wymagań co spełnienia warunków przez wykonawców przez co został szczerbiony nasz interes prawny wnosimy

 

PROTEST

 

na nowe zapisy siwz. Naruszenie przez zamawiającego naszego interesu prawnego polega na tym że nie możemy złożyć oferty, w konsekwencji wprowadzonych zmian siwz co do wymogów w rozumieniu Rozp. Przez. RM z dnia 19 maja 2006 r. ( zmiany 16 październik 2008 r), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający narusza przepisy § 1 ust.2 pkt.2 ww. rozporządzenia bowiem w trakcie postępowania zmienia reguły gry. Ta zmiana siwz dotycząca wymogów przedstawienia 2 listów referencyjnych w kontekście treści siwz sprzed jej zmiany, jest niczym nieusprawiedliwiona bowiem żadne z żądanych przed zmianą siwz pytań, nie sugerowało ani też nie wskazywało w jakikolwiek sposób iżby 1 wcześniej żądana referencja, była niewystarczającym dokumentem dla potwierdzenia doświadczenia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Podnieść należy że ilość pytań/ wątpliwości skierowanych do zamawiającego spowodowała zmianę siwz w tak istotnym zakresie jak kryteria oceny ofert oraz wadliwie obliczony termin związania ofert a co za tym idzie i termin obowiązywania ważności wadium, co zostało zamawiającemu wyraźnie zaakcentowane w skierowanych wątpliwościach..

Należy podkreślić że postępowanie jest powtarzane w wyniku uprzedniego unieważnienia a zatem należy   oczekiwać od zamawiającego tym większej „należytej staranności” w przygotowaniu i prowadzeniu rzeczonego postępowania.

Istotnym wskaźnikiem nie zasadności zmiany ilości oczekiwanej wcześniej 1 referencji. Dotyczącej utrzymania czystości basenu, na 2 referencje, jest fakt że usługa sprzątania basenu nie jest ani wiodącą, ani dominującą w stosunku do całości zamówienia. Ponadto usługa w zakresie sprzątania basenu nie jest tak specjalistyczna iż wymaga bardzo specjalistycznej obsługi a co za tym idzie również postawienia wymogu więcej niż 1 referencja i tak postawione żądanie zamawiającego jest w tym miejscu nie relatywne przez co zawyżone.

Następnym argumentem jest fakt że wykonawców mogących się wykazać wielością referencji co do wykonywania czynności sprzątania basenów jest w kraju niewielu. Biorąc powyższe pod uwagę a także fakt opóźnienia w przeprowadzeniu i wykonaniu tego zamówienia zamawiający winien wykazać należną troskę o wydawanie pieniędzy publicznych w związku z przedmiotowym zamówieniem. Ponadto zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia bardzo ogólnie podał zakres czynności czystościowych w stosunku do basenów jako zbiorników wodnych w których pływają przybyli tam ludzie bądź zawodnicy. W opisie przedmiotu zamówienia jako pkt.2, opisał że jest to budynek trójkondygnacyjny a w punkcie 2.3.4. halę basenową o powierzchni 1093 m 2, oraz miejsca takie jak powierzchnia plaży czy rynien przelewowych. Jak powiedziano wyżej, relacja powierzchni basenu oraz zbliżonych rodzajowo powierzchni lub pomieszczeń do basenu stricte, jest niewielka od całości zamówienia zatem jak zamawiający zadbał o swój interes w potwierdzeniu doświadczenia w sprzątaniu pozostałej, lecz przeważającej części zamówienia. Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić że zamawiający o ten interes nie zadbał, bowiem oprócz wykazu usług za okres 3 lat w lit. C1 nie wymaga żadnych referencji potwierdzających doświadczenie. Na domiar braku zabezpieczenia się, jak chodzi o potwierdzenie doświadczenia w przedmiocie szeroko rozumianych umiejętności czystościowych, może posłużyć lektura odpowiedzi na zadane pytania z których wynika że zamawiający nie przywiązuje do takich referencji żadnej wagi (odpowiedź na pytanie 13).

Swoim działaniem zamawiający ewidentnie narusza przepisy ustawy pzp tj. art 7 ust1 pzp. art. 22 ust.2 pzp w związku z art. 15 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez niedopuszczenie podmiotów mających wszelkie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia do rynku, tj. do złożenia oferty.

Poza powyższym należy wskazać że zamawiający naruszył rażąco przepisy art. 41 pkt.7 oraz art. 36 ust.1 pkt 5 i 6 pzp ponieważ w ogłoszeniu nie nie wspomina o referencjach.

Rozbieżność ta w oczywisty sposób narusza ww, przepis gdyż wymagania zawarte w ogłoszeniu nie mogą być rozszerzane, bądź zawężane w treści siwz.

1. (Sygn.akt X Ga 337/07, Wyrok SO w Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. (str 29)

2. Sygn akt KIO/UZP 517/2008, Wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2008 (str 18)

 

Powyższy wyrok to dowód że zamawiający narusza wskazane przepisy. Wnosząc protest przywołuje zatem wyroki KIO w podobnych sprawach, opublikowane w ZESZYTACH ORZECZENIOWYCH URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   - „WYBRANE ORZECZENIA KIO ORAZ SĄDÓW OKRĘGOWYCH ZESZYT nr 2 Warszawa grudzień 2008.

W zaistniałej okoliczności wskazanych wyżej żądamy zmian w siwz w zakresie wymogu przedstawienia w ofercie 1 referencji dot. sprzątania basenów.

 

 

Do pobrania skan protestu przesłanego faksem:
strona 1

strona 2

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.