Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFEROWE - Zakup i montaż urządzeń gimnastyczno-siłowych na terenie plaży

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Dnia 27-04-2016 przetarg został unieważniony( pobierz).


Uwaga - dnia 23-03-2016 poprawiono ogłoszenie, proszę o ponowne pobranie.



ZAPYTANIE OFERTOWE

CSiR.223.2.18.2016.AG

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

„ Zakup i montaż urządzeń gimnastyczno-siłowych na terenie plaży ”

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

 

ZATWIERDZIŁ :
Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor MOSiR

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i montaż urządzeń gimnastyczno – siłowych. Powierzchnia zabudowy – od 70 m2 do 90     m2

      Opis urządzeń zestawu

Rama podstawowa 2. Drabinka pionowa wysoka 3. Drabinka pionowa niska 4. tablica informacyjna – regulamin z korzystania 5. Drabinka skośna 6. Drążki wysokie (Workout) 7. Drążek pionowy solo 8. Drążek poziomy solo 9. Poręcze równoległe Rama podstawowa Drabinka pionowa wysoka, . Wymiary zgodne z normami przyjętymi dla tego typu urządzeń. Urządzenia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej – odpowiedniej dla warunków atmosferycznych, agresywnego środowiska morskiego. Załącznik graficzny w zapytaniu.

Kalkulacja cenowa na dostawę urządzeń musi zawierać także montaż urządzeń zgodnie z normami budowlanymi.

Niezbędnymi załącznikami są:

- gwarancja na montaż oraz materiał ( nie mniejsza niż 36 miesięcy )

- certyfikaty materiałowe

- certyfikat bezpieczeństwa urządzenia

- rekomendacje lub wykonane przez firmę składająca ofertę podobne zadania już wykonane.

 

 

Termin realizacji

 

Termin realizacji zamówienia do 15.05.2016 r.

 

Kryterium oceny ofert

Np. Cena – 100%

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Zakup i montaż urządzeń gimnastyczno-siłowych na terenie plaży ” lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r. do godz.10:00.

Informacje

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2. Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś, tel.607810450 e-mail: jacekkus-fms@o2.pl  



Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, załączniki do zapytania ofertowego.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.