Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

Pytania do zamówienia „Utrzymanie czystości w zespole obiektów „Milenium”, nr sprawy 6/2009


Uwaga zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błąd w dacie wadium) (06 .10.2009 ).
do pobrania tu.. lub w ogłoszenie o zamówieniu tu..Uwaga zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ogłosznia o zamówieniu(02 .10.2009 ).
do pobrania tu.. lub w ogłoszenie o zamówieniu tu..Uwaga zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia,formularza ofertowego,ogłoszenia o zamówieniu,liczby zatrudnionych,wykazu osób ( 24.09.2009 )
do pobrania tu.. lub w ogłoszeniu o zamówieniu tu..


W oparciu o art 38 ust 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (pzp) zgłaszamy szereg wątpliwości co do treści ogłoszenia i siwz. 

(24.09.2009)    

1.       Czy zamawiający w ogłoszeniu o postępowaniu, opisał sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału zgodnie z art 41 pkt 7 pzp, w związku z wymaganiami postawionymi w siwz, co do przedstawienia dokumentów z KRK w rozumieniu treści art 24 ust 1 pkt 4-8 i pkt. 9 w związku z art. 26 ust. 2 pzp, mając na względzie rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 pzp?, i czy zatem nie wymaga dokumentów które ni są zbędne do przeprowadzenia postępowania „podprogowego”.

Odp.:     Pzp nie przewiduje możliwości składania zapytań o wyjaśnienie treści ogłoszenia o postępowaniu. Mimo to zamawiający odpowie. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru

Karnego są dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może ich żądać, jeśli

wartość zamówienie jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Wynika to jasno z art. 26 ust. 2 pzp.

2.       O jakie prace specjalistyczne Zamawiającemu chodzi na karcie 4 siwz w ust. 4 i o jakie uprawnienia z tym związane?

Odp.:     W tym punkcie siwz zostanie zmieniony. Zdanie zostanie wykreślone.

3.       Dlaczego zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 23 pracowników wraz z nadzorcą tj., z czego taka ilość osób wynika oraz dlaczego wymaga „zatrudnienia pracowników” bowiem podane terminy słowne oznaczają umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy a art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp wspomina o „dysponowaniu osobami” i czy to nie jest naruszeniem wspomnianego przepisu w związku z art 22 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pzpw związku z art 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. (ze zmianami)?

Odp.:     Z doświadczeń zamawiającego wynika, że do utrzymania czystości w zespole obiektów   koniecznych jest co najmniej 23 osoby sprzątające. Mniejsza liczba nie gwarantuje   wykonania zamówienia. Sformułowania zawarte w siwz nie oznaczają konieczności   zatrudnienia tych osób przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Zamawiający pisząc   o zatrudnieniu ma na myśli zatrudnienie w jakiejkolwiek dopuszczonej przez prawo formie.

4.       O czym mają świadczyć „gwarancje” na karcie 5 (ust. 9) siwz?

Odp.:     Pkt 9 siwz nie zawiera, poza tytułem, żadnego tekstu. Nie ma więc niczego, co wymagałoby wyjaśnień.

5.       O jakiej koncesji lub licencji wspomina zamawiający na karcie 6 siwz, w punkcie B6, i czy czasem niepotrzebnie stara się zacytować Rozp. Przez. RM z dnia 16.10.2008 r. (po zmianach) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane?, oraz czy w tym postępowaniu są one wymagane bowiem w punkcie B (powyżej) wyraźnie żąąda przedstawienia tych dokumentów. Czy takie zredagowanie wymagania bądź nie wymagania nie narusza zasady płynącej z art 7 ust. 1 pzp?

Odp.:     Punkt B6 siwz jest zupełnie jasny, zamawiający może jedynie w tym miejscu go ponownie przytoczyć, cyt. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zamawiający nie jest też w stanie dociec, w jaki sposób żądanie złożenia jednego z wymienionych w siwz dokumentów, potwierdzających legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta, może pozostawać w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji.   

6.       Karta 7 siwz. C1 – W wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat etc..., ile tych usług ma zamawiający przedstawić?

Odp.:     Zamawiający pozostawia to uznaniu oferentów.

7.       C2 Czy zamawiający nie powinien postawić warunków posiadania niezbędnych narzędzi do wykonania zamówienia poprzez ich wymienienie, i czy ten wymóg nie jest zbędny (art. 25 ust. 1 pzp) bowiem zamawiający wraz z ofertą odbierze oświadczenie woli wykonawcy w przedmiocie art. 22 ust. 1 pkt. 2 pzp, oraz czy taki wykaz przedstawiony przez składającego ofertę jest miarodajny i przez to wiarygodny bo na tym etapie postępowania niemożliwy do zweryfikowania.

Odp.:     Zamawiający odstępuje od żądania wykazu niezbędnych urządzeń - załącznik nr 6/6/2009

8.       Karta 9 siwz. Czy zamawiający poprawnie przepisał treść art 38 ust. 1 pzp bowiem z treści siwz wynika że zamawiający odpowie na pytania/wątpliwości tylko tym którzy „otrzymali siwz” I w związku z tym czy to oznacza że nasze wątpliwości nie zostaną rozwiane, bowiem my nie otrzymaliśmy siwz a tylko pobraliśmy je ze strony zamawiającego?

Odp.:     Zgodnie z orzecznictwem, prawo do otrzymania wyjaśnień treści siwz mają tylko ci wykonawcy, którzy otrzymali siwz w formie fizycznej. Jednak zamawiający stosuje zasadę, że udziela wyjaśnień każdemu posiadaczowi siwz, jeśli zna jego dane teleadresowe.

9.       Karta 9 siwz ust.8   Czy czasem zamawiający nie operuje terminem „modyfikacja” który stracił swój byt wraz ze zmianą ustawy pzp w roku ubiegłym?

Odp.:     Modyfikacja to to samo co zmiana. Zgodnie z art. 38 ust. 4 pzp, zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.

10.   Karta 10 Czy zamawiający zechciałby doprecyzować termin wniesienia wadium, bowiem wskazał dzień wniesienia lecz nie wskazał godziny jednakiej z terminem składania ofert, i jednocześnie przywołał przepis art. 45 (ust.3) i 45 pzp. Czy taka redakcja siwz nie narusza przepisu art. 7 ust. 1 pzp?, bo przecież w tym celu zamawiający sporządza siwz tak dokładnie ażeby wykonawcy nie musieli przeszukiwać przepisow pzp na tym etapie postępowania.

Odp.:     Siwz należy czytać w kontekście przepisów ustawy pzp. Stąd zapis byłby wystarczająco precyzyjny nawet bez podpowiedzi w postaci odesłania do art. 45 pzp. Zamawiający zakłada, że wykonawcy znają przepisy pzp.

11.   Karta 10 siwz . Czy dokument wadialny w którejś z wymienionych form „poza pieniężnych” ma być złożony w Dziale księgowości zamawiającego jak jest podane w siwz, a jeśli tak to w którym pokoju i dlaczego zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w formie poza pieniężnej razem z ofertą w jednej kopercie co jest dopuszczalne i ogólnie przyjęte przez orzecznictwo KIO.

Odp.:     Główne pomieszczenia biurowe zamawiającego nie składają się z pokojów, stąd zamawiający nie mógł wskazać żadnego pokoju. Zamawiający dopuszcza możliwość wadium w formie niepieniężnej w jednej kopercie razem z ofertą.

12.   Karta 10 siwz. Czy zamawiający zamierza wykluczyć wszystkich wykonawców z postępowania a następnie je unieważnić?, bowiem jeśli złożą wadium 30 dniowe to jego ważność wygaśnie w dniu 28 a nie 29 października, a zatem czy zamawiający je dobrze wyliczył bowiem ważność wadium zaczyna swój bieg od 29 a nie 30 września 2009 r. Czy zamawiający nie sądzi że tak wyliczone wadium stawia postępowanie w sytuacji przesłanki z art 93 ust. 1 pkt. 7 pzp?

       Odp.:       Zamawiający ani na karcie 10, ani nigdzie indziej w siwz nie „wyliczał ważności     wadium”. Pytanie oferenta zapewne wynika z błędu, jaki wkradł się do pkt XII. Termin       związania ofertą. 30-dniowy termin związania ofertą zakończy się 28 października 2009 roku, a nie 29.10.09r., jak podano w siwz. W związku z istotnymi zmianami w siwz termin    związania ofertą zostanie zmieniony

13.    Karta 12 siwz   kryteria oceni i sposób oceny (wyliczenia). Jak zamawiający ma zamiar wyliczyć punkty za poszczególną referencję. Czy przyznawać 5 punktów za poszczególną referencję z najwyższą kwotą umowy, czy największym przedmiotem zamówienia. Czy najdłuższym terminem wykonania? Jak należy rozumieć tabelę na karcie 13 siwz w rubryce poświęconej referencjom tj. „5 punktów za każdą referencję ale nie więcej jak 20”, ale dlaczego 20? Czy referencji czy punktów? Jeśli mowa w rubryce o ilości punktów za 1 referencję, to tych referencji ma być   nie więcej niż 4. Jeśli tak, to jak zapytano powyżej, wdg. Jakiego kolejnego kryterium dana referencja uzyska 5 i nie więcej jak 5 punktów a inna 4 lub 3 punkty? Jak zatem punktowana będzie 1 min wymagana referencja dotycząca sprzątania basenu? Czy zamawiający nie sądzi że takie ustawienie oceny kryteriów, prowadzi do tzw. kryteriów podmiotowych absolutnie niedopuszczalnych na mocy pzp, oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Czy zamawiający nie sądzi że jedno kryterium cenowe w tym nieskomplikowanym przedmiocie zamówienia, jest zupełnie wystarczające, bowiem utrzymanie dotychczasowej konstrukcji kryterialnej, prowadzić może w linii prostej do przesłanek wady postępowania? Co oznacza skrót (m.in. referencje dotyczącą sprzątania basenów) w tabeli na karcie 12 siwz z przeniesieniem jej części dolnej na kartę 13 (od góry) gdzie taki skrót oznacza „między innymi” a w innej części siwz zamawiający wymienia jako warunek co najmniej 1 referencję poświadczającą sprzątanie basenów.

Odp.:     Oferent może złożyć dowolną ilość referencji dotyczących sprzątania obiektów o porównywalnej powierzchni do powierzchni obiektów zamawiającego, z tym że co najmniej   dwie   referencje powinny dotyczyć sprzątania basenu. Kryteria oceny ofert ulegną zmianie Zmodyfikowany siwz zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego..  

    

14.   Karta 16 siwz ust.1 Czy zamawiający dobrze przekazał treść Rozp. Przez. RM w sprawie protokołu postępowania.... Etc. i czy czasem nie jest protokół postępowania jawny a więc dostępny (jako ZP) od momentu wszczęcia ? Opublikowania postępowania?

      Odp.:     Zgodnie z art. 8 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, co za tym idzie protokół postępowania jest cały czas jawny. Oczywistym wyjątkiem jest oferta,   która jest jawna od chwili jej otwarcia. Tak napisano w siwz. Zapis siwz dokładnie odpowiada treści art. 96 ust. 2 pzp.

 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego - „Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM”.

 

Treść zestawu pytań nr 2:

 

1.       W nawiązaniu do treści specyfikacji (pkt.8 SIWZ o treści: „ Zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 23 pracowników łącznie z osobą nadzorującą”), mając jednocześnie na uwadze poprzednie postępowanie (unieważnione przez Zamawiającego), w którym pytający złożył protest na rażąco niską cenę zaoferowaną przez firmę EWMAR (wynikającą jednoznacznie z niskiej obsady stanowiskowej, która nie mogła być wynikiem uwzględnienia zapisów specyfikacji). Wnosimy o jednoznaczne i szczegółowe doprecyzowanie wymogu niezbędnej ilości etatów, jakie zdaniem Zamawiającego są wymagane do realizacji usługi utrzymanie czystości w obiekcie.

 

            W tym miejscu pragniemy wskazać, iż działania Zamawiającego sprowadzające się do    zawarcia w specyfikacji wymogu zatrudnienia określonej ilości osób bez doprecyzowania      ilości wymaganych etatów można uznać za działania sprzeczne z ustawą Prawo Zamówień    Publicznych i przyświecającej jej zasadzie równego traktowania wykonawców, określonej w      art. 7 ust. 1.

 

            Należy bowiem jasno wskazać, iż tylko i wyłącznie dotychczasowy wykonawca jest w   stanie określić wymaganą ilość niezbędnych etatów, natomiast zawarte w specyfikacji    zapisy co do wymaganej ilości osób mogą łatwo wprowadzić pozostałych wykonawców w     błąd. Wymóg określonej ilości osób w oderwaniu od ilości etatów nie jest dla      Zamawiającego żadną informacją na temat potencjału i możliwości technicznych             pozostałych wykonawców. Skoro zatem Zamawiający wskazuje w specyfikacji ilość       wymaganych osób w sposób konsekwentny powinien wskazać ile etatów wymaga.

 

                        Mając na uwadze art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam          się z prośbą o możliwie dokładne i precyzyjne udzielenie odpowiedzi na postawione      powyżej pytania.

 

Odp.:

            Oferent z jednej strony oczekuje od zamawiającego, że ten dokona zmiany siwz polegającej na podaniu ilości etatów, na których zatrudnione będą osoby sprzątające, a następnie twierdzi, że „tylko i wyłącznie dotychczasowy wykonawca jest w stanie określić wymaganą ilość niezbędnych etatów”. Oferent albo sam sobie przeczy, albo oczekuje, że zamawiający dokona zmiany siwz, tj. poda ilość etatów, pod dyktando oferenta. Właśnie takie postępowanie zamawiającego mogłoby naruszyć zasadę równego traktowania wykonawców. Wymagając zatrudnienia minimum 23 pracowników łącznie z osobą nadzorującą, Zamawiający chce jedynie wiedzieć, czy wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim. Określenie ilości etatów nie powiększy tej wiedzy, ponieważ jeśli pracownicy wykonawcy będą zatrudnieni na niepełnych etatach, to na polecenie swego pracodawcy będą mogli być zobowiązani do pracy w nadgodzinach. Z punktu widzenia zamawiającego jest obojętne, czy pracownik wykonawcy sprząta przez, przykładowo, 8 godzin dziennie w ramach swojego wymiaru czasu pracy, czy też sprząta przez 4 „zwykłe” godziny + 4 nadgodziny. To wewnętrzna sprawa wykonawcy, w którą zamawiający nie zamierza ingerować. Kończąc udzielanie odpowiedzi, zamawiający zaleca wykonawcy lekturę odpowiedzi na pytanie nr 3 (zestaw pytań nr 1), zadane przez innego Wykonawcę.

Nr sprawy 6/2009 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie czystości”

 

Treść zestawu pytań nr 3:

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści siwz co oznacza zatrudnienie minimum 23 pracowników w tym osoby nadzorującej,

Jaki wymiar czasu pracy na dobę jest przewidziany na 1 osobę?

 

Odp.:

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w odpowiedziach do wcześniej zadanych pytań (zestaw pytań nr 1 - pytanie nr 3 oraz zestaw pytań nr 2 – pytanie nr 1).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.