Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie powiązane:

Og ł oszenie nr 335902-2012 z dnia 2012-09-07 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
Przedmiotem zamówienia jest A. Demontaż istniejących tablic wyników. B. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych dla Hali Milenium w Kołobrzegu złożonego z...
Termin składania ofert: 2012-09-18

 

Kołobrzeg: Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Numer ogłoszenia: 376702 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 335902 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest A. Demontaż istniejących tablic wyników. B. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych dla Hali Milenium w Kołobrzegu złożonego z następujących elementów: 1. Tablica wyników główna - szt. 1 2. Tablica wyników pomocnicza - szt. 1 3. Zegary 14/24 sek. do koszykówki w kształcie sześcianu z czterema urządzeniami pomiarowymi - szt. 2 4. Opaska diodowa na tablicy kosza - szt. 2 5. Okablowanie systemu - 1 komplet 6. Kompletne wyposażenie stolika sędziowskiego ( sterowanie tablicą, zegarem 24 s. , syreną ) - 2 komplety 7. Strzałka posiadania piłki na stolik sędziowski C. Przeszkolenie obsługi tablic w zakresie eksploatacji, D. Przekazanie instrukcji obsługi oraz oprogramowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  31.71.12.00-5, 37.48.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  27.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Edukacyjne Systemy Komputerowe - Stanisław Gardynik, ul. Olszowa 68, Raszyn, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia  (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  150791,85

Oferta z najniższą ceną:  150791,85 / Oferta z najwyższą ceną: 315716,40

Waluta:  PLN.© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.