Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTO

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

 

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.12.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

„Sprawowanie   funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

   

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzeg zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem „WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

a) nadzór inwestorski nad wykonywanym zamówieniem zgodnie z całym zakresem rzeczowym,

b ) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli ,

c ) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających ,

d ) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących nieprawidłowości

e ) egzekwowanie od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót ,

f ) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z SIWZ .

g ) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania ,

h ) potwierdzenie faktycznego wykonania i odbiór robót   podlegających zakryciu ,

i ) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego , z których będzie spisany protokół .

Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja stanowiąca załącznik do przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 87460-2016 z dnia 13.04.2016   tj .:

-         SIWZ

-         przedmiar robót

-         zdjęcia i rysunki

Z dokumentacją przetargową można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl.

 

Termin realizacji

 

Realizacja   przedmiotu zamówienia będzie następować w dniach od 23.06.2016   do 01.08.2016.

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Sprawowanie   funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38” ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2016 r . do godz .12:00.

3. Wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        uprawnienia do pełnienia funkcji   nadzoru inwestorskiego

 

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl


Do pobrania:

Projekt umowy, zapytanie ofertowe, załączniki.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.