Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.4.2017.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki nasion trawy do wysiania na boisku piłkarskim w roku 2017 do Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul . Łopuskiego 38, w  następującym asortymencie :

 

-         Mieszanka nasion trawy , w której będą znajdować się co najmniej 2 odmiany życicy trwałej . Trawa powinna się charakteryzować szybkim wzrostem i dużą wytrzymałością umożliwiającą regenerację murawy w jak najkrótszym czasie (np.: uruchomienie boiska po zimie, przerwy między rundami) na boiskach sportowych intensywnie użytkowanych. Oferowana mieszanka powinna tolerować niskie koszenie tj od 22 – 40 mm – orientacyjna ilość zamówienie – 1150 kg

-        Mieszankę nasion trawy, w której będą znajdowały się   nasiona życicy trwałej i wiechliny łąkowej w proporcji 75/25. Trawa powinna charakteryzować się dużą tolerancją na deptanie, silnie się ukorzeniać, umożliwiającą szybką regenerację (np. po przerwie zimowej) i wzrost. Oferowana mieszanka powinna tolerować niskie koszenie tj od 22 – 40 mm - Orientacyjna ilość zamówienia 105 kg.

 

Termin realizacji

 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2017 roku .

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r . do godz .12:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, projekt umowy, formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.