Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -na dzierżawę pomieszczenia w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej

Archiwum przetargi/sprzedaż

 DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76 , 85 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z gastronomią).


I Opis nieruchomości

1. Położenie :

- MOSiR Kołobrzeg przy ul. Łopuskiego 38 ( przy wejściu głównym na basen) 2. Powierzchnia całkowita : - 76,85 m 2

3. Opis nieruchomości : lokal użytkowy położony na parterze hali Milenium przy wejściu głównym na basen składający się z :

- sali głównej 38 m2

- zaplecza kuchennego = 3,75 m2

- sala mała ( 1) = 16,90 m2

- sala mała ( 2) = 15,60 m2

- wc = 2,60 m2

4. Przeznaczenie nieruchomości : usługowa z wyłączeniem działalność gastronomicznej

5. Forma przetargu : - przetarg pisemny nieograniczony

6. Stawka czynszu miesięcznego netto : - minimum 2.000 zł (netto)

7. Termin wnoszenia opłat : - do 15- go każdego miesiąca

8. Zasady aktualizacji opłat : - czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej w marcu każdego roku począwszy od roku 2016 - stosownie do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Czas trwania dzierżawy : - od 1 maja 2015 r. do 30.04.2018 r.

10. Informacje dodatkowe : najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu:

tj. - media wg wskazań podlicznika ,

- usługi teleinformatyczne - umowa z operatorem,

- wywóz nieczystości stałych


II. Oferta powinna zawierać :

1. nazwę i siedzibę oferenta oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu,

2. deklarowaną wartość czynszu netto/brutto,

3. koncepcja funkcjonowania obiektu,

4. deklarowane nakłady finansowe,

5. oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,

6. oświadczenie, że oferent dokonał wizji lokalnej w terenie,

7. oświadczenie, że ciąży na nim obowiązek uzyskania ewentualnych zezwoleń lub decyzji do prowadzenia określonej działalności,

8. oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą i w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia,

9. oświadczenie , że w przypadku odstąpienia od podpisania umowy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia wadium przepada na rzecz MOSiR,


III. Wadium


1.Wadium na nieruchomości wynosi łącznie – 500 zł

2. Wadium należy uiścić na konto MOSiR w Kołobrzegu nr konta :

58 1020 28210000100201078302 w terminie do 03.04 .2015r.

3. Uczestnikom , którzy nie wygrali przetargu , wadium zostanie zwrócone

4. wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika , który przetarg wygrał

5. uczestnikowi , który przetarg wygrał , wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego .

IV. Procedura wyboru dzierżawcy

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Pisemne oferty w zaklejonych i opisanych kopertach „ przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych MOSiR Kołobrzeg „ należy składać w siedzibie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 sekretariat, w terminie do 3 kwietnia 2015r. do godz.15.00. Do koperty należy dołączyć kserokopie dowodu wpłacenia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR Kołobrzeg Mała Sala Konferencyjna w dniu 7 kwietnia 2015r. o godz. 12.00.

Po otwarciu ofert nastąpi ich weryfikacja przez komisję a następnie o godz. 12,30 oferent przystąpi do prowadzenia negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami . Oferenci mogą zmienić lub doprecyzować szczegóły oferty w zakresie ceny czynszu dzierżawnego ustnie na posiedzeniu komisji


Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu , tel. 606 307 762

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński

Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.


© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.