Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 243211 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. 1. Sprzątanie pasa wydm. Obszar pasa wydm to teren leśny oraz nieleśny od podnóża wydmy do ogrodzenia okalającego obszar od zewnątrz ( z wyjątkiem ścieżki rowerowej ) - łącznie ok. 14,5 ha w granicach miasta Kołobrzeg tj. plaża zachodnia i wschodnia. 1.1.Sprzątanie wydmy winno być wykonywane metodą, która nie może zagrażać funkcjonującej tam roślinności - czyli metodą ręczną. 1.2. Częstotliwość sprzątania powinna odbywać się następująco: 1.2.1. W sezonie letnim tj. okres od 20.06 do 10.09 - 1 raz w tygodniu 1.2.2. Po sezonie letnim - 2 razy w miesiącu 1.2.3. W obu wariantach jest mowa o sprzątaniu całego obszaru wydm we wczesnych godzinach porannych. Zamawiający każdorazowo musi być poinformowany o rozpoczęciu i zakończeniu prac. 1.3. W przypadku odcinka na długości ścieżki rowerowej ( od OSW ARKA do odcinka 200 m za zjazdem technicznym na os. Podczele ) sprzątanie powinno obejmować całą wydmę do granicy rozpoczynającej bieg ścieżki rowerowej. 1.4. W pojedynczych przypadkach zmienia się definicja wydmy i jest to następujący teren: 1.4.1. Trzy lokalizacje przy Bulwarze Szymańskiego o łącznej pow. 0,5 ha. 1.4.2. Teren zielony przylegający bezpośrednio do OSW BAŁTYK o łącznej pow. 200 m2. 1.5. W przypadku zlokalizowania martwego zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić schronisko REKS pod nr tel. (94) 351 66 83. 1.6. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będą także prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń posztormowych (z wyjątkiem uszkodzonych drzew). Zanieczyszczenia posztormowe w rozumieniu Zamawiającego to : a) śmieci ( glony, butelki, opony, papiery, puszki, połamane gałęzie drzew i krzewów); b) elementy betonowe o małych gabarytach do 0,5 tony. 2. Sprzątanie pasa technicznego plaży. Obszar pasa technicznego plaży, który dotyczy przedmiotu zamówienia o łącznej powierzchni 28 ha obejmuje: a) Plażę zachodnią - 8,0 ha (od głowicy portu w stronę zachodnią do ok. 200 m za ostatnim zejściem drewnianym na osiedlu Radzikowo), b) Plażę wschodnią - 19,8 ha (od głowicy portu w stronę wschodnią do ok. 200 m za ostatnim zejściem na plażę ( nowo wybudowanym na osiedlu Podczele) c) Tereny przyległe do zejść - 0,2 ha. - Średnia szerokość plaży wynosi ok. 35 m 2.1. W zakres sprzątania pasa technicznego plaży wchodzi usuwanie wszystkich zanieczyszczeń łącznie z elementami organicznymi wyrzuconymi przez morze. 2.2. Pracownicy Wykonawcy winni posiadać odzież z logo firmy świadczącej przedmiotową usługę. 2.3. Czas reakcji na stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 2 godzin od zgłoszenia. 2.4. Częstotliwość sprzątania powinna odbywać się następująco: 2.4.1. SPRZĄTANIE SEZONOWE (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy). 2.4.1.1. Wykonawca zobowiązany będzie do stałego utrzymania czystości plaży (codziennie, również w niedziele i święta) 2 razy w ciągu dnia tj. w godzinach wczesno-porannych, ale nie później niż do godz 9.00 oraz od godz. 17.30 ( sprzątanie popołudniowe). Rozpoczęcie sprzątania popołudniowego musi rozpoczynać się od strony os. Radzikowo na plaży zachodniej. Sprzątanie popołudniowe obejmuje teren plaży zachodniej oraz teren plaży od głowicy portu do OSW ARKA. Teren plaży od OSW ARKA do granicy pasa technicznego plaży 200 m za ostatnim zejściem na plażę, na wysokości osiedla Podczele będzie objęty sprzątaniem w trybie porannym - raz dziennie do godz. 9.00 każdego dnia. 2.4.1.2. W zakres sprzątania plaży wchodzą dodatkowo: a) zjazdy dla niepełnosprawnych, które znajdują się przy Molo Spacerowym, Morskim Oku oraz na wysokości osiedla Podczele. Zjazdy dla niepełnosprawnych muszą być odpiaszczane dwa razy dziennie w godzinach sprzątania plaży (z wyjątkiem zjazdu na osiedlu Podczele, gdzie odpiaszczanie odbywa się 1 raz dziennie w trakcie sprzątania porannego); b) schody znajdujące się naprzeciwko OSW BAŁTYK - sprzątanie 2 razy dziennie, w trakcie sprzątania plaży rano oraz po południu. 2.4.1.3. Kosze na śmieci powinny być rozstawione co 25 m od plaży zachodniej do Kamiennego Szańca. Na odcinku plaży od Kamiennego Szańca do OSW ARKA rozstaw koszy co 100 m, natomiast na odcinku od OSW ARKA do osiedla Podczele co 150 m. Pojemność koszy na śmieci nie może być mniejsza niż 80 l. Kosze powinny być posadowione w gruncie na głębokość, która zapewni im stabilność. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania koszy w ramach porannego sprzątania oraz przez cały dzień do godz 20.00 na bieżąco - nie dopuszczając do ich przepełnienia. Dodatkowo kosze muszą być ustawione wzdłuż schodów naprzeciwko OSW BAŁTYK. 2.4.1.4. Zestawy do selektywnej zbiórki śmieci powinny być ustawione w trzech lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zestaw powinien składać się z: pojemnika na makulaturę, plastik i szkło każdy o pojemności co najmniej 240 l. Opróżnianie pojemników powinno odbywać się codziennie w ramach porannego sprzątania plaży. 2.4.1.5. W zakres sprzątania sezonowego wchodzi także sprzątanie w okresie od 30.04 do 04.05 w czasie obowiązywania umowy. Sprzątanie plaży oraz zejść i dojść na plażę raz dziennie do godziny 9.00. 2.4.1.6. Zamawiający będzie informował droga elektroniczną minimum 3 dni przed planowaną imprezą odbywającą się na plaży, że sprzątanie po danej imprezie wchodzi w zakres przedmiotowej umowy. 2.4.1.7. W zakres sprzątania wchodzą także wszystkie nowo powstałe zjazdy dla osób niepełnosprawnych. 2.4.2. SPRZĄTANIE POSEZONOWE (11.09. do 31.05 w okresie obowiązywania umowy). 2.4.2.1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości w pasie technicznym plaży w okresie 11.09. - 31.05. - 7 razy w tygodniu. 2.4.2.2. Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe również w dniach będących świętem kalendarzowym (tj. w dni wolne od pracy w całym roku kalendarzowym w czasie obowiązywania umowy). 2.4.2.3. W zakres sprzątania posezonowego wchodzą także schody naprzeciwko OSW BAŁTYK (CAŁA CZĘŚĆ BETONOWA). 2.4.2.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zabezpieczenie dostatecznej ilości koszy na śmieci: a) na plaży zachodniej od głowicy portu do schodów drewnianych na osiedlu Radzikowo - co 100 m; b) na plaży od głowicy wyjścia z portu do OSW ARKA - co 100 m; c) na plaży wschodniej od OSW ARKA do ostatniego zejścia ( nowo wybudowanego ) na osiedlu Podczele - co 200 m. 2.4.2.5. Dodatkowo kosz na śmieci musi być ustawiony na plaży przy każdym zejściu oraz 4 kosze przy schodach (OSW BAŁTYK). 2.4.2.6. Pojemność koszy na śmieci nie może być mniejsza niż 80 l. Każdy z nich powinien być odpowiednio wkopany w grunt tak aby był stabilny. 2.4.2.7. Kosze na śmieci powinny być czyste i estetyczne. 2.4.2.8. Kosze na śmieci winny być opróżniane codziennie. 2.4.2.9. W przypadku znalezionego martwego zwierzęcia Wykonawca ma obowiązek powiadomić bezpośrednio schronisko REKS pod nr tel. (94) 351 66 83. 2.4.2.10. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będą także prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń posztormowych (z wyjątkiem uszkodzonych drzew). Zanieczyszczenia posztormowe w rozumieniu Zamawiającego to : a) śmieci (glony, butelki, opony, papiery, puszki, połamane gałęzie drzew i krzewów); b) elementy betonowe o małych gabarytach do 0,5 tony. 3. Sprzątanie zejść na plażę. 3.1. Przez określenie zejście rozumiemy wszystkie zejścia na plażę w ilości 16 szt. od zejścia usytuowanego na granicy działek za Osiedlem Podczele ( nowo wybudowane) do ostatnich schodów drewnianych na plaży zachodniej na osiedlu Radzikowo. 3.2. Jako zejścia na plażę traktujemy także wskazane poniżej zjazdy techniczne: a) przy porcie; b) przy OSW BAŁTYK (na całej długości od parku do plaży); c) przy Morskim Oku; d) przy Kamiennym Szańcu; e) zjazd techniczny za OSW ARKA; f) na osiedlu Podczele; g) zjazd techniczny dla niepełnosprawnych - plaża zachodnia. 3.3. W zakres sezonowego i posezonowego sprzątania wchodzi także łącznik przy Pomniku Zaślubin z Morzem w stronę Bulwaru Szymańskiego. 3.4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości w godzinach porannych - do godz. 9.00. 3.5. SEZONOWE SPRZĄTANIE ZEJŚĆ (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy ). 3.5.1. W zakres prac związanych z utrzymaniem w czystości zejść na plażę wchodzą następujące czynności: a) usuwanie zalegających nieczystości ( 2 razy dziennie); b) zamiatanie zejść z piachu ( 2 razy dziennie); c) ustawienie pojemników na śmieci 2 szt. na górnej części zejścia na plażę ( pojemniki nie mogą być mniejszy niż 120 l); d) opróżnianie pojemnika na śmieci ( 2 razy dziennie). 3.6. POSEZONOWE SPRZĄTANIE ZEJŚĆ ( w okresie obowiązywania umowy). 3.6.1. W zakres prac związanych z utrzymaniem w czystości zejść na plażę wchodzą następujące czynności: a) usuwanie zalegających nieczystości oraz piachu ( codziennie); b) ustawienie pojemnika na śmieci na górnej części zejścia na plażę ( pojemnik nie może być mniejszy niż 120 l. ). Zakres ilościowy koszy nie ulega zmianie. c) opróżnianie pojemnika na śmieci ( codziennie). 3.6.2. W okresie zimowym w zakres sprzątania zejść wchodzą dodatkowo następujące czynności: a) odśnieżanie zejść oraz wskazanych wyżej zjazdów technicznych na całej ich powierzchni co najmniej 3 razy w tygodniu; b) jeżeli warunki atmosferyczne będą bardzo uciążliwe na wniosek Zamawiającego częstotliwość odśnieżania oraz posypywania piaskiem będzie zwiększona do 5 razy w tygodniu. 4. Sprzątanie dojść na plażę. 4.1. Przez pojęcie dojścia rozumiemy odcinek, który jest położony w pasie technicznym i bezpośrednio przylega do zejścia na plażę. 4.2. Dojścia na plażę obejmują następujące lokalizacje: a) dojścia pomiędzy Kamienny Szańcem a OSW ARKA; b) wszystkie dojścia położone na wysokości Alei Nadmorskiej; c) główne dojście na plażę zachodnią - Park im. Jedności Narodowej; d) teren przylegający do dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego; e) teren przylegający - dojazd do zjazdu technicznego przy ZSM wraz ze zjazdem technicznym; f) teren przylegający do zejścia na osiedlu Radzikowo; g) dojście - zjazd techniczny przy ZSM. 4.3. SEZONOWE SPRZĄTANIE DOJŚĆ (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy ) 4.3.1. W okresie sezonowym częstotliwość sprzątania musi pokrywać się ze sprzątaniem zejść na plażę. 4.3.2. W skład czynności polegających na sezonowym sprzątaniu dojść wchodzi: a) odpiaszczenie dojścia; b) usunięcie zalegających śmieci; c) ustawienie na początku dojścia jednego 80 l kosza na śmieci ( w przypadku dojścia do schodów na osiedlu Radzikowo ustawienie co najmniej 2 koszy 80 litrowych ), który w okresie sezonowym musi być opróżniany co najmniej dwa razy dziennie. 4.3.3. Systematyka opróżniania koszy musi być dostosowana do potrzeb Zamawiającego tj. Wykonawca usługi nie może doprowadzić do ich przepełnienia. 4.4. POSEZONOWE SPRZĄTANIE DOJŚĆ (od 11.09 do 31.05. w okresie obowiązywania umowy). 4.4.1. Częstotliwość sprzątania - codziennie, rodzaj czynności pozostaje niezmienny. 4.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia kosza na początku dojścia o pojemności nie mniejszej niż 80 l, który musi być opróżniany równolegle z dniami sprzątania dojść. 4.4.3. W okresie jesienno-zimowym sprzątanie dojść na plażę musi pokrywać się z posypywaniem ich piachem lub inny środkiem likwidującym możliwość poślizgu (w razie potrzeby). UWAGA: Ogólna powierzchnia dojść oraz zejść na plażę wynosi 2800 m2 ( składający ofertę ma w obowiązku weryfikację metrażu i zapoznania się z powierzchnią w terenie ). 5. Uzupełnianie podajników dla psów. 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia sześciu podajników na worki (3 szt. na plaży zachodniej oraz 3 szt. na plaży przy osiedlu Podczele). Pojemniki te będą przez okres obowiązywania umowy pod opieką Wykonawcy. W razie uszkodzeń lub zniszczeń , Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stały monitoring tego terenu przez cały rok, tak aby w każdym podajniku były woreczki. 5.3. Wykonawca zobowiązany jest również do regularnego opróżniania koszyków z odchodów znajdujących się pod podajnikiem. 5.4. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich ewentualnych uszkodzeniach pojemników. 6. Sprzątanie mechaniczne - czyszczenie piasku. 6.1. Mechaniczne czyszczenie piasku ma na celu wyeliminowanie wszelkich drobnych zanieczyszczeń (np.: niedopałki,) oraz pozostałych odpadów związanych z ruchem turystycznym. 6.2. Obszar sprzątania mechanicznego wynosi 7,0 ha. Jednocześnie zaleca się dokonanie wizji lokalnej, obszaru o którym mowa powyżej. 6.3. Mechaniczne sprzątanie piasku obejmuje okres sezonowy tj. od 01.06 do 15.09 w latach obowiązywania umowy. 6.4. Teren, który wchodzi w zakres sprzątania mechanicznego dotyczy plaży na odcinku od Portu do Hotelu Marine oraz plaży zachodniej od głównego zejścia - Park im. Jedności Narodowej do schodów drewnianych na Osiedlu Radzikowo. 6.5. Usługa musi być wykonywana we wczesnych godzinach porannych, jednak nie później niż do godziny 8.30. 6.6. Wymagana przez Zamawiającego głębokość przesiewu piasku nie może być mniejsza niż 20 cm. 6.7. Zamawiający stworzy przed sezonem letnim kalendarz wjazdów maszyny sprzątającej. 6.8. Zamawiający przewiduje ośmiokrotną ilość sprzątań całego terenu (w sezonie letnim tj. od 01.06. do 15.09.) w okresie świadczenia usługi. Jednocześnie zastrzega się możliwość zwiększenia ilości sprzątań do dwóch dodatkowych uprzednio informując o tym Wykonawcę usługi. Łączna ilość sprzątań - 24 - w okresie obowiązywania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.68.00.00-7, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - czas reakcji na zgłoszenie - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie zmiany wynagrodzenia spowodowanej: a) zmianą stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów związanych z realizacją umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia wynagrodzenia każdej ze stron o kwotę równą różnicy w kwocie należnego podatku VAT; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów związanych z realizacją umowy dopuszcza się możliwość zmniejszenia wynagrodzenia każdej ze stron o kwotę równą różnicy w kwocie należnego podatku VAT. b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, w Biurze Centrum Konferencyjnego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ogłoszenie, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.