Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 213119 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu oraz stałym zapewnieniu czystości i higieny (zgodnie z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi) obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, a także usługa utrzymania terenów zewnętrznych wokół wszystkich obiektów MOSiR wraz z terenem ścieżki wzdłuż kanału drzewnego, zgodnie z poniższą charakterystyką. 2. Opis powierzchni podlegających sprzątaniu: 2.1. Budynek hali (MILENIUM) trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 5540 m2 2.1.1. Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.1.1.1. hole i korytarze - 677,5 m2 2.1.1.2. szatnie - 303,9 m2 2.1.1.3. natryski i toalety - 308,8 m2 2.1.1.4. płyta boiska - 1161,9 m2 2.1.1.5. trybuny - 809,2 m2 2.1.1.6. strzelnica - 108 m2 2.1.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 915,7 m2 2.1.1.7 sala tańca - 100 m2 2.2. Budynek socjalno-administracyjny o łącznej powierzchni użytkowej - 2700,68 m2 2.2.1. Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.2.1.1. hole i korytarze - 593,1 m2 2.2.1.2. szatnie - 120,7m2 2.2.1.3. natryski i toalety - 156,5 m2 2.2.1.4. sala zapaśnicza - 140 m2 2.2.1.5. sala konferencyjna - 250,9 m2 2.2.1.6. powierzchnie wolne od użytkowania - 558,7 m2 2.3. Budynek basenów trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej - 7744,53 m2 2.3.1.Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.3.1.1. hole i korytarze z wyłączeniem 2 piętra (restauracja z zapleczem socjalnym i toaletami przy komunikacji do tego zaplecza) - 826 m2 2.3.1.2 szatnie - 520 m2 2.3.1.3 natryski i toalety - 267 m2 2.3.1.4. sala prasowa (mała sala konferencyjna) - 61,7 m2 2.3.1.5. hala basenowa - 1093 m2 2.3.1.6. podbasenie - 556 m2 2.3.1.7. sala gimnastyczna (fitness) - 210,7 m2 2.3.1.8. powierzchnie wolne od użytkowania -101 m2 2.4. Budynek torów łuczniczych o powierzchni użytkowej - 886,87 m2 2.4.1. Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.4.1.1 hole i korytarze - 153,2 m2 2.4.1.2 szatnie - 21,7 m2 2.4.1.3 natryski i toalety - 71,0 m2 2.4.1.4. hala - 378,0 m2 2.4.1.5. sala konferencyjna - 49,8 m2 2.4.1.6. powierzchnie wolne od użytkowania - 161,8 m2 2.5. Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania o powierzchni łącznej 29000 m2 obejmująca: 2.5.1. teren wokół kompleksu (MILENIUM) w skład którego wchodzą chodniki, drogi dojazdowe oraz tereny zielone. 2.5.2. teren wzdłuż kanału drzewnego pomiędzy ulicami Łopuskiego i Solną oraz ogrodzeniem stadionu i kanałem drzewnym. 3. Wymagania Zamawiającego: 3.1. W zakresie utrzymania czystości obiektu basenowego. 3.1.1. Codzienne sprzątanie (7 dni w tygodniu): a) ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach (bez korytarzy hotelowych) b) hali basenowej - plaża, brodziki do stóp, schody mostka i zjeżdżalni, niecka basenowa c) pomieszczeń przybasenowych - przebieralni, pomieszczeń natrysków węzłów sanitarnych, - sanitariatów (umywalki, sedesy, lustra) - szatni - łaźni parowej - pomieszczeń socjalnych - pomieszczeń gospodarczych - klatek schodowych - suszarek do włosów 3.1.2. Okresowe sprzątanie: a) bar mokrej stopy - 1 raz w tygodniu b) widownia - min. 1 raz w tygodniu lub w miarę potrzeb c) poręcze, balustrady, słupki metalowe - 1 raz w tygodniu d) ściany z glazury - min. 1 raz w tygodniu e) oświetlenie - 1 raz w tygodniu f) szafki odzieżowe w przebieralniach - w miarę potrzeb - min. 1 raz w tygodniu g) szyby wewnętrzne, szyby drzwi, okien i ścian działowych - w miarę potrzeb lub min. raz w tygodniu h) okna w pomieszczeniach - 1 raz w miesiącu i) drzwi, parapety - 2 razy w tygodniu j) szyby okienne i drzwiowe na zewnątrz - 1 raz na kwartał - powierzchnia okien na zewnątrz do 3 m - 108 m2 - powierzchnia okien na zewnątrz powyżej 3 m - 250 m2 - powierzchnia okien wewnątrz do 3 m - 161 m2 - powierzchnia okien wewnątrz powyżej 3 m - 233 m2 - okna powyżej 3 m należy sprzątać 2 razy w roku. 3.1.3. Codzienna dezynfekcja: powierzchnia plaży, rynien przelewowych, brodzików do stóp, porządek pomieszczeń przybasenowych węzłów sanitarnych oraz saun. 3.1.4. Okresowa dezynfekcja szafek ubraniowych, suszarek do włosów, drzwi w pomieszczeniach mokrych, ścian glazurowanych w hali basenowej i w pomieszczeniach przybasenowych, poręczy, balustrad, mebli basenowych (po ich uprzednim wymyciu). 3.1.5. Codzienne (7 dni w tygodniu) opróżnianie pojemników na śmieci (wszystkich) wraz z wymianą worków na śmieci. 3.1.6. Bieżące uzupełnianie stanu pomocniczych środków utrzymania czystości: a) mydła w dozownikach, b) ręczników papierowych w pojemnikach, c) papieru toaletowego. 3.1.7.Stosowanie środków dezodorujących w przebieralniach, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych, w miarę potrzeb. 3.2. Wymagania w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych: 3.2.1. Codzienne (7 dni w tygodniu) sprzątanie terenów utwardzonych oraz zielonych, 3.2.2. Koszenie trawników minimum 1 raz w miesiącu, 3.2.3. Formowanie krzewów 1 raz na dwa miesiące, 3.2.4. Odśnieżanie terenów utwardzonych (parkingi i chodniki) oraz posypywanie mieszanką antypoślizgową w okresie zimowym, 3.2.5. Miejsce i koszty wywozu (transport i załadunek) trawy i śniegu leżą całkowicie po stronie Wykonawcy. 3.2.6. Czynności dosiewania trawy oraz koszty z tym związane ponosi Zamawiający. 4. W zakresie utrzymania czystości obiektów: stadionu, Skate-Parku oraz parkingu przy ul. Śliwińskiego według poniższej charakterystyki: 4.1. Stadion z dwoma trybunami A i B dwukondygnacyjnymi zadaszonymi, parkingiem, ciągami komunikacyjnymi wokół trybun, terenem AGORY pomiędzy stadionem i ul.Śliwińskiego. 4.1.1.Powierzchnie stadionu przeznaczone do sprzątania - 14891,91 m2 4.1.1.1. pomieszczenia zamknięte trybuny A i B wg. załącznika nr 7 do SIWZ sprzątane na bieżąco (7 dni w tygodniu) - 960,34 m2 4.1.1.2. pomieszczenia zamknięte trybuny A i B wg. załącznika nr 7 do SIWZ sprzątane po każdym meczu (11 meczów) wg. terminarza - 521,57 m2 4.1.1.3. szyby okien i drzwi myte okresowo (patrz pkt. 3.1.) - 226,00 m2 4.1.1.4. rybuna A i B sprzątana po każdym meczu (11 meczów) o pow. widowni - 3372,00 m2 4.1.1.5. parking wewnątrz stadionu sprzątany 1 raz na tydzień, ze śniegu na bieżąco - 767,00 m2 4.1.1.6. ciągi komunikacyjne wokół trybun sprzątane1 raz na tydzień, ze śniegu na bieżąco - 6045,00 m2 4.1.1.7. teren AGORY sprzątany 1 raz na tydzień, ze śniegu na bieżąco -3000,00 m2 4.2. Teren Skate-Parku o nawierzchni betonowo-szutrowej z elementami trawników. 4.2.1.Powierzchnia przeznaczona do sprzątania -2060,00 m2 4.2.1.1. nawierzchnia betonowo-szutrowa sprzątana na bieżąco (7 dni w tygodniu) -1688,00 m2 4.2.1.2. przyległe trawniki sprzątane na bieżąco (7 dni w tygodniu) koszone i plewione 1 raz w tygodniu -372,00 m2 4.3. Teren parkingu przy ul.Śliwińskiego o nawierzchni betonowej z elementami trawników. 4.3.1. Powierzchnia przeznaczona do sprzątania -5995,00 m2 4.3.1.1. nawierzchnia betonowa sprzątana 1 raz w tygodniu lub w miarę potrzeb - 4761,00 m2 4.3.1.2. przyległe trawniki koszone i plewione 1 raz w tygodniu - 1234,00 m2 5. Wymagania Zamawiającego w zakresie utrzymania czystości obiektów: stadionu, Skate-Parku oraz parkingu przy ul. Śliwińskiego. 5.1.Okresowe sprzątanie : a) poręcze, balustrady, słupki metalowe - 1 raz na 2 tygodnie, b) ściany z glazury - min. 1 raz na 2 tygodnie, c) oświetlenie - 1 raz w miesiącu, d) szafki odzieżowe w szatniach - w miarę potrzeb - min. 1 raz w tygodniu, e) okna i drzwi przeszklone - 1 raz w miesiącu, f) okna i drzwi przeszklone z zewnątrz - 1 raz na kwartał. 5.1.1. Okresowa dezynfekcja szafek ubraniowych , drzwi w pomieszczeniach mokrych, ścian glazurowanych (po uprzednim ich umyciu). 5.1.2. Codzienne (7 dni w tygodniu) opróżnianie pojemników na śmieci (wszystkich) wraz z wymianą worków na śmieci. 5.1.3. Bieżące uzupełnianie stanu pomocniczych środków utrzymania czystości : a) mydła w dozownikach, b) ręczników papierowych w pojemnikach, c) papieru toaletowego. 5.1.4.Stosowanie środków dezodorujących w przebieralniach, sanitaritach, ciągach komunikacyjnych (w miarę potrzeb). 5.2.Wymagania w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych : a) odśnieżanie terenów utwardzonych (ciągi jezdne, chodniki, parkingi) oraz posypywanie mieszanką antypoślizgową w okresie zimowym, b) miejsce i koszty wywozu (transport i załadunek) śmieci, trawy i śniegu leżą całkowicie po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca będzie realizował zadania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu czystości obiektów w oparciu o opracowane przez siebie procedury (regulaminy) sanitarno-porządkowe, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 7. Czynności związane z utrzymaniem czystości i higieny powinny być wykonywane przy użyciu środków dobrej jakości, przeznaczonych do czyszczenia danej powierzchni, nie niszczących jej, zapewniających spodziewany efekt, nie zostawiających smug. Środki dezynfekujące i zapachowe nie mogą charakteryzować się drażniącym zapachem. 8. Świadczenie usług sprzątania ma się odbywać w następujących porach dnia: a)6.00 - 7.00 - przygotowanie obiektu do przyjęcia klientów, b)7.00 - 22.00 - bieżące utrzymanie czystości wg procedur ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w przebieralniach (usuwanie wody z posadzek), w węzłach sanitarnych na ciągach komunikacyjnych, c)22.00 - 6.00 sprzątanie główne całego obiektu wg opracowanych procedur. 9. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt bieżące środki utrzymania czystości w obiekcie, podstawowe środki czyszczące i dezynfekujące oraz pomocnicze (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki zapachowe - odświeżacze powietrza) - zapewniające utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i stanu sanitarnego pływalni. 10. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektywnego wykonywania świadczonych usług. 11. Wykonawca wyposaża pracowników realizujących usługi sprzątania w odzież i obuwie robocze oraz środki ochronne odpowiednie do charakteru wykonywanych prac. 12.Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru sanitarnego ponosi odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i porządku oraz warunków sanitarnych obiektu. 13. Zamawiający wymaga stałej współpracy przedstawiciela Wykonawcy (osoby zarządzającej pracownikami) z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 13.1. W ramach ww. współpracy przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu stawić się u przedstawiciela Zamawiającego (w godzinach jego urzędowania) w celu dokonania oceny sposobu i jakości wykonywanych usług, względnie uzgodnienie innych czynności wynikających z eksploatacji obiektu (jeśli takie zaistnieją). 13.2. Z ww. spotkania każdorazowo sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do ewentualnego naliczania kar umownych za nienależyte świadczenie usług, stanowiących przedmiot umowy. 14.Terminy wykonywania usług okresowych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na: utrzymaniu czystości w obiektach sportowo - rekreacyjnych obejmujących specjalistyczne sprzątanie części mokrej i części suchej krytej pływalni o łącznej powierzchni przekraczającej 1000m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul.Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78 - 100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), projekt umowy, formularz oferty, wzory oświadczeń, wzory wykazów.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.