Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie nr 25481 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Kołobrzeg: Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

 Numer ogłoszenia: 3502

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, krajowy numer identyfikacyjny 33102915400000, ul. ul. Łopuskiego   38, 78-100    Kołobrzeg, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384, e-mail k.dawid@mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

A.271.1.2017.KD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków, osób i mienia należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, przez co rozumie się nieprzerwane pełnienie obowiązków bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej przez pracowników ochrony. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, by w celu zapewnienia należytej realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, lub Podwykonawca, skierował do realizacji umowy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Usługi ochroniarskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 Dodatkowe kody CPV:

 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 III.3) Informacje dodatkowe:

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT508000

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2

 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 nie

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o. ,   ochrona@lexcrimen.pl,   ul. Brzozowa 27,   75-136,   Koszalin,   kraj/woj. zachodniopomorskie

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1041753.91

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1041753.91

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1051694.40

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

 Postępowanie prowadzone jest w trybie    na podstawie art.   ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.