Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Szafki odzieżowe do szatni sportowej

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: CSiR.223.2.68.2016.AK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

„SZAFKI ODZIEŻOWE DO SZATNI SPORTOWEJ

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostarczenie wyposażenia szatni sportowej w następujące meble i elementy meblowe wykonane z płyty meblowej o zwiększonej odporności na wodę i wilgotność.

1. Szafka na sprzęt sportowy i odzież szer.65/gł.65/wys.235                         - 26 szt.

2. Szafa na dokumenty z zamkiem baskwilowym szer.45/gł.60/wys.185       -    1 szt.

3. Blat-formatka oklejony PCV 120x70 gr. 3,6 cm                                          -    1 szt.

Meble należy wykonać według szkicu dołączonego do zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji

 

Termin realizacji zamówienia do 31.12.2016 r.

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA ” lub pocztą elektroniczną na adres j.malinowska @mosir.kolobrzeg.pl                          (z informacją w temacie e – mail: np.„dostawa szafek odzieżowych”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2016 r. do godz.10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5)               Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Andrzej Kargul , tel. 601 558 865.

 

 


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, załączniki, opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.