Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mosir.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg: OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU
Numer ogłoszenia: 180717 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków, osób i mienia należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r., przez co rozumie się nieprzerwane pełnienie obowiązków bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej przez pracowników ochrony, na którą składa się: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy). Odbywać się ona winna przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca, w taki sposób, że jeden pracownik ochrony, zobowiązany będzie czuwać na stanowisku kontroli (tj. przed monitorami kamer) oraz prowadzić obchód wewnątrz i wokół wszystkich obiektów MOSiR tj. kompleksu Milenium, obiektu sportowego Hala Łuczniczka, Euroboiska, Miejskiego Stadionu Sportowego, agory, skate parku, Bulwaru Kotwicy oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych. 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Hala Łuczniczka. Odbywać się ona winna we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30, w taki sposób, że na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony fizycznej. Do jego zadań, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek Hali Łuczniczka, boiska sportowe za Halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed Halą Łuczniczka. 3. Ochrona fizyczna z monitoringiem CCTV ( 32 kamery) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Sebastiana Karpiniuka wraz z agorą oraz skate parkiem. Odbywać się ona winna w następujący sposób: 1) w godzinach otwarcia stadionu tj. od 6:30 do 22:30 we wszystkie dni miesiąca, na stanowisku kontroli czuwać będzie jeden pracownik ochrony. Do jego zadań poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. 2) po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 6.30 ochrona odbywać się będzie za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli. 4. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. od 22.30 do 7.00. Odbywać się winna za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli usytuowanego w budynku przy ul. Łopuskiego 38. 5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez Zamawiającego. 6. Pracownicy ochrony bezwzględnie winni być umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 7. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, 2) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, 3) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, 4) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSiR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, 5) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 6) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, 7) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, 8) nie wpuszczania na teren ochraniany osób postronnych po godzinach pracy, 9) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, 10) zaznajomienia pracowników MOSIR z procedurami ochrony, 11) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., 12) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, 13) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, 14) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, 15) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, 16) współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia. 8. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, 2) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 3) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, 4) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 5) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, 6) ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, 7) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu zgodne z prawem, niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu procedurę dozoru ochranianych obiektów wraz z harmonogramem marszruty patrolu pieszego. 10. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 249.647,00 zł (netto).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. potencjału technicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na terenie Kołobrzegu grupy interwencyjne wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres świadczenia przedmiotowej usługi będzie dysponował co najmniej trzema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) oraz że osoby te posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów potwierdzające oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 3. Przy zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy to wykazać, poprzez przedłożenie dodatkowych uzasadniających dokumentów. 4. Formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych zamówieniem w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek wykonawcy. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  16.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 


Do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.