Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 256581 - 2014)

Archiwum Zamówień Publicznych

 
Kołobrzeg, 19.12.2014

CSiR.271.3.2014.KJG


INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszejDziałajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny – 90 % oraz kryterium czas reakcji na zgłoszenie – 10 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta.


Wykaz złożonych ofert:


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert
Punktacja

(łączna)


1.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60

78-100 Kołobrzeg

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu


100,00


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożona przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji kryteria wyboru.Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy dlatego też termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień 22 grudnia 2014 roku.


Andrzej Bejnarowicz


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.