Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.

Przetargi/sprzedaż

 

Kołobrzeg, 09.12.2015

CSiR.40.5.2015.KJGTreść zapytań waz z odpowiedziami złożonymi

w Otwartym Konkursie Ofertna zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza terytorialnego, będących w użyczeniu MOSiR o łącznej powierzchni około 363 m 2 na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku, z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.


Treść pytania 1.

Ogłoszenie, pkt. II – Warunki p. pkt. 3: termin wpłacania wadium wyznaczony jest do 17.12.2015, natomiast dalej napisane jest, iż skuteczne wniesione wadium Organizator konkursu uzna wadium, które przed upływem terminu otwarcia ofert znajduje się na w/w koncie, czyli 21.12.2015. Jaki więc jest ostateczny, ważny termin?

Odpowiedź nr 1.

Zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu ostatecznym terminem wpłaty wadium jest 17.12.2015 r.


Treść pytania 2.

Ogłoszenie, pkt. VI – Oferta powinna zawierać, p. pkt. 8: Określenie terminu wykonania zagospodarowania pomieszczenia i części tarasu Głowicy Molo, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.
Czy w przypadku złych warunków pogodowych, lub innych przyczyn, niezależnych od dzierżawcy a uniemożliwiających dokonania zagospodarowania pomieszczenia i części tarasu Głowicy Mola termin może ulec wydłużeniu?

Odpowiedź nr 2.

Stanowi o tym ust. 4 paragrafu 5 projektu umowy.Treść pytania 3.

Ogłoszenie, pkt. VII – Wybór oferty p. pkt. 4 - Koncepcje dołączone do oferty winny być przedstawione w formie kolorowych rysunków o formacie A4 przedstawiających obiekt widziany z zewnątrz.
Jest tutaj informacja o rysunkach, natomiast wyżej, w pkt. VI – Oferta powinna zawierać p pkt. 7: Koncepcję wraz z wizualizacją zagospodarowania pomieszczenia i części tarasu Głowicy Molo Spacerowego.
Moje pytanie brzmi, czy wizualizacja komputerowa traktowana jest jako rysunek?

Odpowiedź nr 3.

Tak, wizualizacja komputerowa będzie traktowana jako rysunek.


Treść pytania 4.

Ogłoszenie, pkt. VI – Oferta powinna zawierać p. pkt. 6 Określenie wartości planowanej inwestycji, koszt realizacji (nakłady). Oferent powinien podać szacunkowy koszt zagospodarowania pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą według podanych wytycznych.
Czy chodzi o podanie wszystkich kosztów łącznych, wraz ze sprzętem przenośnym tylko ekspres do kawy czy zmywarka i wyszczególnienie wszystkich sprzętów czy tylko o istotne elementy, które zmienią wizualizację molo, typu stoliki, bar, pergola, zadaszenie?

Odpowiedź nr 4.

Tylko o istotne elementy, które zmienią wizualizację molo, typu stoliki, bar, pergola, zadaszenie, itp.

Treść pytania 5.

Projekt umowy – czy wpisywać od razu wszystkie dane, typu nazwa dzierżawcy, kwoty dzierżawy, czy tylko podpisać projekt umowy?Odpowiedź nr 5.

Zgodnie z brzmieniem Rozdz. VI pkt 4 projekt umowy winien być podpisany, co jest jednoznaczne z akceptacją zapisów w nim zawartych. Nie ma natomiast obowiązku wpisywania danych, o których mowa w zapytaniu.


Treść pytania 6.

Czy przedstawiać wizualizację - rysunki tylko z zewnątrz czy również w pomieszczeniu?

Odpowiedź nr 6.

Koncepcje dołączone do oferty winny być przedstawione w formie kolorowych rysunków o formacie A4 przedstawiających obiekt widziany z zewnątrz. Informacja ta jest również podana w ogłoszeniu o konkursie w Rozdz.VII pkt 4 ppkt 2.


Treść pytania 7.

Projekt umowy § 2 pkt. 1 – czy daty dotyczą dzierżawy pomieszczenia oraz części Głowicy, czy li terminów od 01.01.2016 do 31.12.2020 czy daty zakończenia planowanych prac, czyli od 01.01.2016 do 31.03.2016?

Odpowiedź nr 7.

Paragraf 3 projektu umowy stanowi, iż przekazanie nieruchomości nastąpi w drodze protokołu podpisanego przez strony niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednakże nie później niż w terminie 7 dni, natomiast ust. 2 paragrafu 8 projektu umowy stanowi, iż po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość Wydzierżawiającemu w terminie 21 dni w stanie niepogorszonym.© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.