Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowe usługi prania wodnego i maglowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: MiS.223.4.77.2016.AM

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Kompleksowe usługi prania wodnego i maglowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

 

Kody CPV: 98.31.00.00-9

 

1. Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz dostarczanie czystej bielizny do siedziby Zamawiającego następującego asortymentu: poszwy, poszewki, prześcieradła, obrusy, serwety, ręczniki, ścierki, mopy, koce, materace, podkłady, zasłony, zazdroski, firany, poduszki, kołdry, maty łazienkowe, koszulki z logo MOSiR oraz flagi.

Wielkość prania jest szacunkowa i nie może być podstawą do roszczeń z tego tytułu. Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu jej odebrania do czasu przekazania bielizny czystej do magazynu Zamawiającego. W przypadku zagubienia lub zniszczenia asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego dostarczenia go na własny koszt w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie odbierał własnym transportem bieliznę brudną z magazynu brudnej bielizny oraz przywoził bieliznę czystą do magazynu czystej bielizny.

Odbiór i dowóz prania musi odbywać się transportem Wykonawcy zgodnie                           z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość realizacji usługi przez cały okres trwania umowy.

 

3. Termin realizacji

 

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

4. Kryterium oceny ofert

           Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytm : C=  

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

5. Sposób przygotowania i składania oferty

 

1) Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem bądź długopisem.

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Kompleksowe usługi prania wodnego                             i maglowania na potrzeby MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI                                  W KOŁOBRZEGU ” lub pocztą elektroniczną na adres marketing@mosir.kolobrzeg.pl

(z informacją w temacie e – mail: „Usługi prania wodnego”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz.10:00.

 

 

 

6. Informacje

1)       Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                             w Kołobrzegu.

2)       Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

4)       Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Angielika Milczarek , tel. 667 080 766 , e-mail: marketing@mosir.kolobrzeg.pl.


Do pobrania:

Zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.