Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowym MILENIUM

Archiwum Zamówień Publicznych

4/2008

Kołobrzeg, 2008-06-04

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2008. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowym MILENIUM

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

www.sport.kolobrzeg.pl

sport@post.pl

7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.sport.kolobrzeg.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub drogą korespondencyjna po opłaceniu należności za specyfikację w kwocie 20 zł w kasie zamawiającego lub na jego koncie w PKO BP nr 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości zespołu obiektów Centrum Sportowo – Rekreacyjno - Konferencyjnego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu polegające na sprzątaniu i stałym utrzymaniu w czystości całej powierzchni użytkowej wymienionej w specyfikacji zgodnie z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi:

Część I - obiekty sportowe, oraz sprzątanie terenów wokół kompleksu „MILENIUM” (działka o łącznej powierzchni 2,97 ha) wraz z terenem ścieżki wzdłuż kanału drzewnego,

Część II - hotel

Oferent może złożyć swoją ofertę na dowolne części zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 74700000-6

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługa sprzątania

 

Dodatkowe przedmioty

   

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych .

Oferta winna dotyczyć minimum jednej z dwóch części zamówienia

VI. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy licząc od 01.07.2008 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

oceny ofert dokona komisja przetargowa zamawiającego

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12000 , słownie: dwanaście tysięcy .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80

Referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. W zakresie części I referencje dotyczą sprzątania basenów.

20

#61

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-06-17 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-17, o godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 36/38

78-100 Kołobrzeg

Mała sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-18

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ............................ poz. .............................. dnia data ogłoszenia w BZP

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Dodatkowe informacje:

1.Specyfikacja warunków zamówienia
2. Projekt umowy cz. I
3.Projekt umowy cz. II
4.Treść ogłoszenia
5.Formularze i dokumenty
6. Wyjaśnienia do specyfikacji

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.