Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (unieważnienie) - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu(...)(BZP 142959-2012,151169-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

                                                                                                                                                                                 Kołobrzeg , dnia 27.08.2012 r .

 

 

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

„Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”

 

 

            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art . 92 ust . 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz . U . Z 2010 Nr 113, poz . 759 z późn . zm .) zawiadamia , że w dniu 27.08.2012 r . został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w / w zadanie . Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

            W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy .

 

Na przetarg wpłynęły dwie oferty złożone przez niżej wymienione podmioty :

L . p .

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

( z podatkiem VAT )

Liczba punktów w kryterium – 100% cena

1

Edukacyjne Systemy Komputerowe Stanisław Gardynik, ul. Olszowa 68, 05-090 Raszyn

108.916,50 zł

100,00

2

OPTARGET Sp. z o.o., ul. Piwna 3A, 65-315 Zielona Góra

343.170,00 zł

31,74

 

 

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta.

 

Edukacyjne Systemy Komputerowe Stanisław Gardynik , 05-090 Raszyn , ul . Olszowa 68

Kwota oferty: 108.916,50 zł brutto

 

2. Działając na podstawie art . 93. ust . 1 pkt . 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                         Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                      w Kołobrzegu

 

                                                                                                                                  Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.