Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z LEŻĄCYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

DT.072.1.2.2016RO                              Kołobrzeg 15.02.2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z LEŻĄCYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU”

 

Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i dostawa 40szt. pław sygnalizacyjnych z leżącym krzyżem

Pława: wykonana z blachy o grubości 2mm, szczyty pławy grubość 2mm, średnica pławy 200mm, wysokość pławy 1000mm bez krzyża, pława szczelnie zamknięta.

Krzyż: wykonany z blachy grubości 2mm, szerokość ramienia 100mm, wysokość 400mm.

przymocowany do szczytu pławy, średnica mocowania 15mm na wysokości 400mm.

Zaczep mocujący, przymocowany do szczytu pławy grubość 8mm, średnica 40mm.

Odnowienie 10szt. Pław z ubiegłego sezonu

Malowanie: trzy warstwy farba antykorozyjna podkładowa, trzy warstwy farba chlorokauczuk kolor żółty sygnałowy.

Rysunek poglądowy w załączniku.

Materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarczy wykonawca.

 

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia do 25.03.2016 r.

Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym : C= %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e – mail: WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z LEŻĄCYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz.10:00.

Informacje

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2.        Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3.        Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

  1. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Robert Olejniczak tel 667080732 e-mail: r.olejnoczak@mosir.kolobrzeg.pl

 

 

 

 

 

   


Do pobrania:

 

1.Ogłoszenie,załącznik 1 - formularz ofertowy,załacznik 2 - pława sygnalizacyjna

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.