Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 101378 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  87460 - 2016 data 13.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, fax. 94 35 51 384.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  II.2).
  • W ogłoszeniu jest:  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2016.
  • W ogłoszeniu powinno być:  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest:  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości każdej z ww. robót nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (brutto). Ww. warunki w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie oceniał łącznie..
  • W ogłoszeniu powinno być:  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie parkietu drewnianego w hali sportowej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (brutto). Ww. warunki w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie oceniał łącznie..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
  • W ogłoszeniu powinno być:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.