Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wycinarki do darni.

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

Publicznych w MOSiR

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.16.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

Dostawa wycinarki do darni

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ

 

 

 

..............................................

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wycinarki do darni do Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, Wycinarka do darni   powinna spełniać następujące parametry:

 

-         moc silnika: min. 6,5 KM

-         koło napędowe w formie wałka z profilowanym bieżnikiem  

-         głębokość cięcia: do 6,35 cm

-         szerokość robocza nie mniejsza niż 45 cm

-         wsteczny bieg

-         napęd mechaniczny

-         ustawienie głębokości cięcia bez użycia narzędzi

-         płynnie regulowany napęd jezdny

-         prędkość część roboczej (element tnący) niezależna od prędkości jazdy wycinarki

 

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać   do dnia 12.12.2016

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Dostawa wycinarki do darni ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ Dostawa wycinarki do darni ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl


Do pobrania:

Projekt umowy , formularz ofertowy, zapytanie ofertowe.

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.