Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.35.2016.DŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:
„Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy”

Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-98-590

Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

2.      Maksymalna, nieprzekraczalna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przez zamawiającego wynosi 25 000, 00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych netto).

3.      Zamawiający dopuszcza aby zarówno serwery, jak i macierz były używane. Nie mniej jednak muszą być całkowicie sprawne. Specyfikacje serwerów, oraz macierzy przesyłane wraz z ofertą mogą się minimalnie różnić od poniższej. Jeżeli to tylko możliwe zaleca się, aby wydajność sprzętu, o którym mowa w przedmiocie zamówienia była równa lub wyższa.

 

Specyfikacja macierzy

Przestrzeń

Pojemność brutto minimum 14 TB

Dyski

Dyski nowe, wydajność nie gorsza niż przy RPM 7200

Dysk zapasowy

Macierz musi pozwalać skonfigurować przynajmniej 1 z każdego typu jako dysk typu hot spare lub odpowiadającej jemu przestrzeń typu spare. Powinna być możliwa konfiguracja grupy RAID z dyskiem HS (HotSpare) na przykład (6x2TB RAID 10 + 1 dysk zapasowy lub 4x3TB RAID 10 + jeden dysk zapasowy).  

Rozbudowa

Macierz powinna posiadać minimum 5 wolnych slotów na kolejne dyski.

Zgodność

Hyper-V, iSCSI, iSCSI target

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Mbps

Inne funkcjonalności

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-1, RAID-5, RAID-6,RAID-10, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i wykorzystaniem wszystkich typów dysków twardych, w tym Flash/SSD lub alternatywne grupy RAID oferujące tę samą wydajność   i niezawodność.

Macierz musi być odporna na utratę spójności danych   w pamięci Cache na wypadek nagłej awarii zasilania cache i zapewniać bezpieczny zrzut zawartości pamięci cache na pamięć nieulotną (Flash/SSD) w razie utraty zasilania.

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki.

Wsparcie dla systemów operacyjnych:   Microsoft Windows Server w tym Microsoft Hyper-V, Linux, Vmware

Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych wolumenu   (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów/kontrolera macierzowego.

Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymagane jest również monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczne jest gromadzenie historycznych danych wydajnościowych i ich analiza w aplikacji zarządzającej.

Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta.

Gwarancja i serwis

12 miesięcy

 

Specyfikacja serwera

Procesor

1 lub więcej procesorów w tym 8 lub więcej rdzeni fizycznych (na serwer),   łączna minimalna wydajność   PassMark 9600, np przykład procesor Intel Xeon E5-2450

Ram

64 GB DDR3 ECC

Dyski

2 dyski o łącznej pojemność minimum 500 GB na przykład 2 x 300 GB SAS

Napędy

DVD

Karta sieciowa

porty minimum 2x Gigabit Ethernet NIC 10/100/1000 Mbps

Kontroler Raid

RAID 0, 1, 5, 6, 10

Zasilacz

1 lub 2 zasilacze, powinny uwzględniać minimum 20% zapas mocy na wypadek instalacji nowych komponentów w serwerze

Obudowa

Rack

Inne

porty USB, port i karta VGA

Zgodność

iSCSI, Hyper-V, Windows serwer 2008, 2012, 2016, Linux

Gwarancja i serwis

12 miesięcy

 

 

Przykładowy scenariusz wykorzystania przedmiotu zamówienia

Pierwszy serwer będzie służył do wirtualizacji środowisk produkcyjnych poprzez które będą świadczone usługi wewnętrzne MOSiR. Do zadań drugiego serwera należeć będzie, równomierne obciążenie pierwszego serwera, wirtualizacja środowisk deweloperskich, tworzenie migawek oraz krytycznych kopii środowisk produkcyjnych. Macierz będzie wykorzystywana przez obydwa serwery. Wybrane środowiska produkcyjne będą korzystały z wydzielonego wcześniej miejsca macierzy w celu wymiany wytwarzanych danych, oraz ich składowania i zabezpieczania skoncentrowanego na maksymalnej wydajności.
Migawki środowisk produkcyjnych, a także krytyczne kopie tych środowisk w pierwszej kolejności znajdować się będą w wydzielonym wcześniej miejscu macierzy skoncentrowanym na maksymalnym rozproszeniu danych, następnie będą przenoszone do odrębnego serwera zajmującego się realizacją kopii bezpieczeństwa. W przypadku awarii jednego z serwerów, drugi musi przejąć jego zadania posiadając przy tym wolny zapas wydajności na poziomie 20% swoich zasobów.

Termin realizacji

Zadanie należy wykonać do dnia 8.12.2016.

Kryterium oceny nadesłanych ofert

Np. Cena – 100%
W wyżej wymienionym kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto * 100 ptk * 100%

Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym zakresie 100 punktów.

Sposób przygotowania i składania ofert

1.      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2.      W miarę możliwości dołączyć do składanej oferty specyfikację sprzętu, oraz stosowne uzasadnienie odnosząc się do przedstawionej w zapytaniu ofertowym specyfikacji, oraz opisanym powyżej przykładowym scenariuszu wykorzystania sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

3.      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście (w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), bądź pocztą (na kopercie należy umieścić napis „Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy”), lub pocztą elektroniczną na adres b.wacior@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie „Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy”) w nie przekraczalnym terminie do dnia 25.11.2016 do godziny 14:30.

Informacje

1.      Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania dwóch najkorzystniejszych ofert oraz zaproszenia oferentów do bezpośrednich negocjacji w przypadku, w którym kwota realizacji zamówienia nieznacznie przekroczy ustaloną przez zamawiającego kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

4.      Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

6.      Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

7.      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Bartosz Wącior, tel.: 94 35 513 81, e-mail: b.wacior@mosir.kolobrzeg.pl .

 


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.