Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

ZNAK SPRAWY: CSiR.223.2.25.2016.KJG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

DOSTAWĘ SPORTOWEGO SPRZĘTU SIŁOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU

 

 

 

 

Zamawiający

 

Gmina Miasto Kołobrzeg

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport do siedziby Zamawiającego sportowego sprzętu siłowego, na który składa się:

a) jedna ława do wyciskania dla niepełnosprawnych o wymiarach: długość 1350 mm, szerokość 1260 mm i wysokość 1040/1360 mm;

b) jedna ława ze stojakami do wyciskania z asekuracją o wymiarach: długość 1450 mm, szerokość 1100 mm i wysokość 1300 mm;

c) dwa gryfy olimpijskie o wymiarach 220 cm i wadze 20 kg wraz z zaciskami;

d) o bciążenia gumowane o wadze 2 x160 kg (tj. łącznie 320kg), na które składają się obciążenia o następujących wagach: 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

3. Zaoferowane urządzenie muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowe, wolne od wad oraz zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym, zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę urządzeń.

6. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, dokona Zamawiający.

7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

8. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie.

 

Termin realizacji

 

Termin realizacji zamówienia – dostawa w terminie maksymalnie do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Kryterium oceny ofert

           Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm C=   C n / C b x 100 x 100 %

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście (w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „ Dostawa sportowego sprzętu siłowego ” lub pocztą elektroniczną na adres k.janicka@mosir.kolobrzeg.pl   (z informacją w temacie e – mail: „Dostawa sportowego sprzętu siłowego”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2016 r. do godz.11:00.

 

Informacje

1)       Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                             w Kołobrzegu.

2)       Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4)       Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5)       Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Janicka - Golonka , tel. 663-746-799 , e-mail: k.janicka@mosir.kolobrzeg.pl.

 

 

 

 


Do pobrania:

 

Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.