Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 06 .0 9 .2013 r.CK.271.3.2013.KJG


O G Ł O S Z E N I E


Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:


Modernizację systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w Hali Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawiadamia, iż n a podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 3 r. , poz. 907 ) w dniu 06 . 0 9 .2013r . został unieważniony przetarg nieograniczony na w/w zadanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

Powodem unieważnienia jest konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego zadania przez uwzględnienie nowych uwarunkowań polegających na:

1. Zapewnieniu pełnej unifikacji i kompatybilności z istniejącymi elementami monitoringu miejskiego;

2. Możliwości wykorzystania nowo wybudowanego łącza do transmisji sygnału pomiędzy Stadionen Sportowym a Centrum Monitoringu Miejskiego.Dyektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz
© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.