Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 377145 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361085 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu i stałym utrzymaniu w czystości i higieny w obiektach Centrum Sportowo - Rekreacyjnego zgodnie z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz usługa sprzątania terenów zewnętrznych wokół kompleksu MILENIUM (działka o łącznej powierzchni 2,97 ha) wraz z terenem ścieżki wzdłuż kanału drzewnego. 2. Ogólna charakterystyka obiektu: 2.1. Budynek hali MILENIUM trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 5540m 2.1.1.Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.1.1.1. hole i korytarze - 677,5 m2 2.1.1.2. szatnie - 303,9 m2 2.1.1.3. natryski i toalety - 308,8 m2 2.1.1.4. płyta boiska - 1161,9 m2 2.1.1.5. pomieszczenia biurowe - 236,0 m2 2.1.1.6. strzelnica - 108 m2 2.1.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 915,7 m2 2.1.1.7 sala tańca - 27,6 m2 2.2. Budynek socjalno-administracyjny o łącznej powierzchni użytkowej 2700,68 m2 2.2.1. Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.2.1.1. hole i korytarze - 593,1 m2 2.2.1.2. szatnie - 120,7m2 2.2.1.3. natryski i toalety - 156,5 m2 2.2.1.4. płyta boiska - 140,7 m2 2.2.1.5. sala konferencyjna - 250,9 m2 2.2.1.6. biura MOSiR - 40 m2 2.2.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 558,7 m2 2.3. Budynek basenów trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 7744,53 m2. 2.3.1.Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.3.1.1. hole i korytarze z wyłączeniem 2 piętra (restauracja z zapleczem socjalnym i toaletami przy komunikacji do tego zaplecza) - 826 m2 2.3.1.2 szatnie - 520 m2 2.3.1.3 natryski i toalety - 267 m2 2.3.1.4. hala basenowa - 1093 m2 2.3.1.5. podbasenie - 556 m2 2.3.1.6. sala gimnastyczna - 218 m2 2.3.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 101 m2 2.4. Budynek torów łuczniczych o powierzchni użytkowej 886,87 m2 2.4.1. Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.4.1.1 hole i korytarze - 153,2 m2 2.4.1.2 szatnie - 21,7 m2 2.4.1.3 natryski i toalety - 71,0 m2 2.4.1.4. hala - 378,0 m2 2.4.1.5. sala konferencyjna - 49,8 m2 2.4.1.6. powierzchnie wolne od użytkowania - 161,8 m2 2.5. Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania o powierzchni łącznej 29000 m2 obejmująca: 2.5.1. teren wokół kompleksu MILENIUM w skład którego wchodzą chodniki, drogi dojazdowe oraz tereny zielone 2.5.2. teren wzdłuż kanału drzewnego pomiędzy ulicami Łopuskiego i Solną oraz ogrodzeniem stadionu i kanałem drzewnym. 3. Wymagania zamawiającego: 3.1. W zakresie utrzymania czystości obiektu basenowego. 3.1.1. Codzienne sprzątanie (7 dni w tygodniu): a) ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach (bez korytarzy hotelowych) b) hali basenowej - plaża, brodziki do stóp, schody mostka i zjeżdżalni, niecka basenowa c) pomieszczeń przybasenowych - przebieralni, pomieszczeń natrysków węzłów sanitarnych, - sanitariatów (umywalki, sedesy, lustra) - szatni - łaźni parowej - pomieszczeń socjalnych - pomieszczeń gospodarczych - klatek schodowych - suszarek do włosów 3.1.2. Okresowe sprzątanie: a) bar mokrej stopy - 1 raz na tydzień b) widownia - min. 1 raz na tydzień lub w miarę potrzeb c) poręcze, balustrady, słupki metalowe - 1 raz na tydzień d) ściany z glazury - min. 1 raz na tydzień e) oświetlenie - 1 raz na tydzień f) szafki odzieżowe w przebieralniach - w miarę potrzeb - min. 1 raz na tydzień g) szyby wewnętrzne, szyby drzwi, okien i ścian działowych - w miarę potrzeb lub min. raz na tydzień h) okna w pomieszczeniach - 1 raz na miesiąc i) drzwi, parapety - 2 razy na tydzień j) szyby okienne i drzwiowe na zewnątrz - 1 raz na kwartał - powierzchnia okien na zewnątrz do 3 m - 108 m2 - powierzchnia okien na zewnątrz powyżej 3 m - 250 m2 - powierzchnia okien wewnątrz do 3 m - 161 m2 - powierzchnia okien wewnątrz powyżej 3 m - 233 m2 - okna powyżej 3 m należy sprzątać 2 razy w roku. 3.1.3. Codzienna dezynfekcja: powierzchnia plaży, rynien przelewowych, brodzików do stóp, porządek pomieszczeń przybasenowych węzłów sanitarnych oraz saun 3.1.4. Okresowa dezynfekcja szafek ubraniowych, suszarek do włosów, drzwi w pomieszczeniach mokrych, ścian glazurowanych w hali basenowej i w pomieszczeniach przybasenowych, poręczy, balustrad, mebli basenowych po ich uprzednim wymyciu. 3.1.5. Codzienne 7 dni w tygodniu opróżnianie pojemników na śmieci wszystkich wraz z wymianą worków na śmieci. 3.1.6. Bieżące uzupełnianie stanu pomocniczych środków utrzymania czystości: a) mydła w dozownikach b) ręczników papierowych w pojemnikach c) papieru toaletowego 3.1.7.Stosowanie środków dezodorujących w przebieralniach, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych, w miarę potrzeb. 3.2. Wymagania w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych: 3.2.1. Codzienne (7 dni w tygodniu) sprzątanie terenów utwardzonych oraz zielonych, 3.2.2. Koszenie trawników minimum 1 raz w miesiącu, 3.2.3. Formowanie krzewów 1 raz na dwa miesiące, 3.2.4. Odśnieżanie terenów utwardzonych (parkingi i chodniki) oraz posypywanie mieszanką antypoślizgową w okresie zimowym, 3.2.5. Miejsce i koszty wywozu (transport i załadunek) trawy i śniegu leżą całkowicie po stronie wykonawcy. 3.2.6. Czynności dosiewania trawy oraz koszty z tym związane ponosi Zamawiający. 3.3. Wykonawca realizuje zadania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu czystości obiektu w oparciu o opracowane przez siebie procedury (regulaminy) sanitarno-porządkowe, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. 3.4. Czynności związane z utrzymaniem czystości i higieny powinny być wykonywane przy użyciu środków dobrej jakości, przeznaczonych do czyszczenia danej powierzchni, nie niszczących jej, zapewniających spodziewany efekt, nie zostawiających smug. Środki dezynfekujące i zapachowe nie mogą charakteryzować się drażniącym zapachem. 3.5.Świadczenie usług sprzątania ma się odbywać w następujących porach dnia: a)6.00 - 7.00 - przygotowanie obiektu do przyjęcia klientów b)7.00 - 22.00 - bieżące utrzymanie czystości wg procedur ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w przebieralniach (usuwanie wody z posadzek), w węzłach sanitarnych na ciągach komunikacyjnych c)22.00 - 6.00 sprzątanie główne całego obiektu wg opracowanych procedur 3.6. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt bieżące środki utrzymania czystości w obiekcie, podstawowe środki czyszczące i dezynfekujące oraz pomocnicze (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki zapachowe - odświeżacze powietrza) - zapewniające utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i stanu sanitarnego pływalni. 3.7. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektywnego wykonywania świadczonych usług. 3.8.Wykonawca wyposaża pracowników realizujących usługi sprzątania w odzież i obuwie robocze oraz środki ochronne odpowiednie do charakteru wykonywanych prac. 3.9.Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru sanitarnego ponosi odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i porządku oraz warunków sanitarnych obiektu. 3.10.Zamawiający wymaga stałej współpracy przedstawiciela Wykonawcy (osoby zarządzającej pracownikami) z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W ramach w/w współpracy przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu stawić się u przedstawiciela Zamawiającego (w godzinach jego urzędowania) w celu dokonania oceny sposobu i jakości wykonywanych usług, względnie uzgodnienie innych czynności wynikających z eksploatacji obiektu (jeśli takie zaistnieją). Z ww spotkania każdorazowo sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do ewentualnego naliczania kar umownych za nienależyte świadczenie usług, stanowiących przedmiot umowy. 3.12.Terminy wykonywania usług okresowych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EWMAR Wasilewska i Szemborski Spółka jawna, ul. Połczyńska 71 a, 75-811 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 387000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 418982,40

  • Oferta z najniższą ceną: 418982,40 / Oferta z najwyższą ceną: 418982,40

  • Waluta: PLN.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.