Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

7/2009

Kołobrzeg, 2009-08-25

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2009. Nazwa zadania:   Ochrona mienia - Łuczniczka

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

tel.: (094) 35 513 84

fax.: (094) 35 513 84

http://www.sport.kolobrzeg.pl

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub w internecie na stronie www.mosir.kolobrzeg.pl.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest/są:

1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zwanego „Hala Łuczniczka” przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca. W skład ochrony obiektu wchodzi:

-         budynek hali Łuczniczka,

-         boiska sportowe za halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko),

-         Euroboisko,

-         parking przed halą Łuczniczka.

2. Do zadań ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie   i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych.

3. Pracownicy ochrony winni być   umundurowani lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi.

4. W godzinach nocnych   pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 74610000-8

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Ochrona/Bezpieczeństwo

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia 19.10.2009

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają   wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000 zł, słownie: trzy tysiące złotych .

 

 

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-30 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-30, o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Mała Sala Konferencyjna

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-30

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr    poz. 142153-2009  dnia 2009-08-28

 

  ____________________________________

Andrzej Bejnarowicz

 

 

Do pobrania:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,formularz cenowy,formularz ofertowy,oświadczenie,projekt umowy,wykaz usług,ogłoszenie.
2.Nowy formularz ofertowy do pobrania tu. (18.09.2009)

 Prosimy o zapoznanie się z pytaniami, wyjaśnieniami i zmianamy z nimi związanymi dostępnymi po kliknięciu na ten napis lub przez zakładkę z lewej strony pod pozycją menu prowadzącą do ogłoszenia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.