Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg 20 .12.2013

CK.271.6.2013.KJG

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji               w Kołobrzegu .

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu :

Pytanie nr 1:

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres świadczenia przedmiotowej usługi będzie dysponował co najmniej trzema osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.   o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. potencjału technicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na terenie Kołobrzegu grupy interwencyjne wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych.

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4 i nr 5.

Treść zapytania:

Czy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, ma zawierać tylko pracowników bezpośrednio wykonujących ochronę obiektu Zamawiającego, czy też może zawierać osoby niezwiązane z ochroną bezpośrednio, tj. dyrektorów, pełnomocników, kierowników kadr, specjalistów do spraw niejawnych, koordynatorów ochrony?

Czy wykaz osób, /Załącznik NR 4 do SIWZ/ Posiadane kwalifikacje/uprawnienia/ ma zawierać oświadczenie, że pracownik ochrony licencję posiada czy też powinien zawierać numer tej licencji oraz informację kiedy i przez kogo licencja została wydana?

Czy wykaz   osób stanowiący Załącznik NR 4 do SIWZ ma zawierać również pracowników ochrony grup konwojowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Oznacza to, że winien on zawierać listę wszystkich pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiotowe zamówienie.

Wykonawca na potwierdzenie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W załączniku tym, poza wypełnieniem rubryk w tabeli, Wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że osoby wymienione w tabeli posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia.

Pytanie nr 2:

Treść zapytania:

Czy oświadczenie Wykonawcy określające ilość osób zatrudnionych do wykonania zadań tego rodzaju /ochrona mienia, konwoje/ ma zawierać wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy Zleceniodawca określa, że w grupach interwencyjnych mogą być zatrudnione osoby wykonujące zadania ochrony na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej formy zatrudnienia pracownika ochrony?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wskazuje ani nie narzuca Wykonawcy formy zatrudnienia pracowników. Zamawiający wymaga jedynie, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 3 :

Treść zapytania:

Jaki środek transportu stanowi potencjał techniczny, którym dysponuje Wykonawca w rozumieniu pkt. V SIWZ? Czy środkiem transportu jest samochód osobowy przystosowany oraz wyposażony w radio służące do prowadzenia korespondencji głosowej pomiędzy pracownikami ochrony Grupy Interwencyjnej a bazą monitoringu? Czy środek transportu może stanowić inny nieprzystosowany i niewyposażony do wykonywania usług ochrony pojazd mechaniczny, na przykład prywatny samochód osobowy stanowiący własność pracownika ochrony?

Odpowiedź na pytanie nr 3 :

 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                         w Kołobrzegu. Usługa ta winna być świadczona z należytą starannością przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Podmiot przystępujący do powyższego postępowania winien posiadać wiedzę                                   i doświadczenie w tym zakresie jak również dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający w Rozdziale VI SIWZ jednoznacznie określił jakie dokumenty winien dołączyć do oferty Wykonawca. W odniesieniu do warunku dotyczącego potencjału technicznego Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o posiadanych na terenie Kołobrzegu grupach interwencyjnych wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych.

Pytanie nr 4 :

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Treść ogłoszenia:

2.5. Wykonywanie konwojów kasowych jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez Zamawiającego.

Treść zapytania:

Czy pracownicy ochrony wykonujący na rzecz Zleceniodawcy usługę konwojową powinni stanowić osobną grupę przeszkolonych i przygotowanch pracowników ochrony wyznaczoną przez Wykonawcę tylko do tego zadania, posługującą się pojazdem konwojowym, czy mogą to być inni pracownicy Wykonawcy, na przykład: dyrektorzy, pełnomocnicy, kierownicy, specjaliści do spraw niejawnych, pracownicy grup interwencyjnych lub osoby tylko osoby koordynujące ochronę – nie wykonujący tylko i wyłącznie usługi konwojowej?

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

 

Zamawający wymaga, aby usługa konwojowa wykonywana była przez pracowników ochrony przeszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań tego rodzaju.

Pracownicy, o których mowa powyżej zobowiązani są wykorzystywać w tym celu jedynie pojazdy konwojowe.

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.