Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mosir.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg: OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU
Numer ogłoszenia: 149039 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384.

·          Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r. polegających na prowadzeniu działań ratowniczych na basenie Milenium Spa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w skład którego wchodzą: a) basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 tj. 312,5 m2 z 6-cioma torami dla zawodników (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom); b) basen rekreacyjny dla dzieci o łącznej pow. 200 m2; c) dzika rzeka, hydromasaż, kaskada do masażu karku; d) jacuzzi (4 niecki); e) strefa płytka dla najmłodszych dzieci; f) dwie zjeżdżalnie wodne - 35 i 62 metry; g) dwie sauny. 2. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków: 2.1. Godziny świadczenia usługi: od 6 30 do 22 00 . 2.2. W godzinach otwarcia pływalni ilość ratowników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108). 2.3. Ratownicy wodni wykonujący zamówienie nie mogą podejmować żadnej dodatkowej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług wynikających z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2.4. Ratownicy zobowiązani są do samodzielnego prowadzenia stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie. 2.5. Ratownicy zobowiązani są do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z atrakcji wodnych. 2.6. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonania niniejszych usług mogą korzystać wyłącznie te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy. 2.7. Obowiązkiem ratowników jest zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony zamawiającemu. 2.8. Wykonawca usługi winien planować pracę w taki sposób, aby zapewnić ciągłość dyżurów ratowników w godzinach otwarcia basenu. 2.9. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia odzież dla ratowników zgodnie z przepisami BHP. 2.10. Zamawiający udostępni, przekazując protokolarnie Wykonawcy niżej wymieniony sprzęt: 2.10.1. Sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodzi: 2.10.1.1. Pas ratowniczy typu węgorz - 3 sztuki. 2.10.1.2. Tyczka ratownicza 4 m - 6 sztuk. 2.10.1.3. Koło ratunkowe - 5 sztuk. 2.10.1.4. Wieża ratownicza - 3 sztuki. 2.10.1.5. Bosaki - 4 sztuki. 2.10.1.6. Rzutka ratownicza - 3 sztuki. 2.10.2. Sprzęt medyczny, w skład którego wchodzi: 2.10.2.1. Apteczka szklana - 1 sztuka. 2.10.2.2. Apteczka R1 - 1 sztuka. 2.10.2.3. Defibrylator AED Samaritan PAD - 1 sztuka. 2.10.2.4. Lodówka z zamrażarką na lód - 1 sztuka. 2.10.2.5. Kozetka lekarska - 1 sztuka. 2.10.3. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za powierzony mu przez zamawiającego sprzęt. Wykonawca zobowiązany jest eksploatować w/w sprzęt zgodnie z przepisami oraz dokonywać bieżącej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie niepogorszonym, uwzględniającym jego normalne zużycie. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom trzecim. 2.11. Pozostały sprzęt ratowniczy niezbędny do należytego, zgodnego z przepisami BHP świadczenia przedmiotowej usługi jak również wyposażenie apteczek pierwszej pomocy wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 2.12. Do dodatkowych obowiązków ratowników należy: 2.12.1. Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu technicznego urządzeń rekreacyjnych (jacuzzi, łaźnia, gejzer, dzika rzeka, parasol wodny i in.) oraz zjeżdżalni i saun, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. 2.12.2. Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem Ratownik oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. 2.12.3. Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie. 2.12.4. Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. Ponadto prowadzenie akcji oczyszczania basenu, w przypadku zanieczyszczenia wody przez klientów oraz współpraca w tym zakresie z dyżurnym energetykiem. 2.12.5. Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. 2.12.6. Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 2.12.7. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. 2.12.8. Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. 2.12.9. Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. 2.12.10. Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. 2.12.11. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania. 2.12.12. Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, łaźnia, gejzer, rynny wodne i in. 2.12.13. Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. 2.12.14. Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu oświetleniem pomieszczenia pływalni. 2.12.15. Bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy zorganizowane, szkółki pływackie ect., zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji z tym związanych pracownikom recepcji basenowej. 2.12.16. Udzielanie pomocy działowi Głównego Energetyka podczas wymiany uszkodzonych źródeł światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). 2.12.17. Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia basenu. 2.12.18. Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed zamknięciem pływalni. 2.12.19. Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie tego faktu pracownikowi ochrony, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w dzienniku pracy. 2.12.20. Dbanie o dobre imię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu oraz Wykonawcy. 2.12.21. Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom recepcji basenowej. 2.12.22. Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·          Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·           

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656).

·          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług z zakresu ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej lub odkrytej posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową o powierzchni lustra wody minimum 312,5 m2, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku poprzez weryfikację złożonego Załącznika nr 5 oraz załączonych dowodów stwierdzających czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Ww. warunki w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie oceniał łącznie.

·          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

·          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie w ilości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108) posiadającymi: - aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy, - aktualne badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego, - aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, - przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż., - ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych w art. 14 pkt 1-9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.). Oznacza to, iż w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca zapewni świadczenie przedmiotowych usług przez cały okres obowiązywania umowy w wymiarze 15,5 godz. dziennie - również w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy - zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, przez co najmniej trzech ratowników wodnych na jednej zmianie, zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazane doświadczenie i wiedza poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.

·          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o     Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonej kopii opłaconej polisy lub w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ww. warunek w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie oceniał łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 2) W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4) Przy zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy to wykazać, poprzez przedłożenie dodatkowych uzasadniających dokumentów. 5) Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·          1 - Cena - 85

·          2 - Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony; c) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych zamówieniem, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w § 10 ust. 6 - 16 projektu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Do pobrania:

Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.