Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 22.07.2016

CSiR.271.3.2016.KJG

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium.

 

 

   Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez wykonawcę ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp. j. z siedzibą w Kołobrzegu Witkowice 1A. Wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 199.260,00 zł brutto oraz 5 letnią długość gwarancji i otrzymał maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., umowa w sprawie zamówienia publicznego                              w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

W związku z powyższym termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą wyznaczono na dzień 29.07.2016 r.

 

Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poniżej przekazuję informacje                                    o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny                          i porównaniem złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja oferty

 

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A.

UL. PRZESTRZENNA 6, 70-800 SZCZEIN

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.

2.

CZUBAJ BARTOSZ BAD-TECH

UL. RÓŻANA 1 D, 75-220 KOSZALIN

Cena oferty: 79,89 pkt

Długość gwarancji: 20,00 pkt

 

RAZEM: 99,89 pkt Oferta w kolejności: 2

3.

ACOMA SP. Z O.O.

UL. RÓŻANA 22/15, 78-100 KOLOBRZEG-ZIELENIEWO

Cena oferty: 62,81 pkt

Długość gwarancji: 20,00 pkt

 

RAZEM: 82,81 pkt Oferta w kolejności: 3

4.

ELEKTRO-EKO FIJAŁKOWSKA-ZABIELSKA SP. J.

WITKOWICE 1A, 78-100 KOŁOBRZEG

Cena oferty: 80,00 pkt

Długość gwarancji: 20,00 pkt

 

RAZEM: 100,00 pkt Oferta w kolejności: 1

 

 

Oferta nr 1 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A z siedzibą przy ul. Przestrzennej 6 w Szczecinie została odrzucona w trybie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p., zgodnie z którym, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Powodem wykluczenia wykonawcy z przedmiotowego postępowania, było błędne wypełnienie dokumentu stanowiącego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na fakt, iż w ofercie złożonej przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A. dokument, o którym mowa powyżej został błędnie wypełniony, w dniu 15 lipca 2016 r. zamawiający w trybie art. 26 ust.3 ustawy P.z.p. wezwał wykonawcę do złożenia i należytego wypełnienia tj. zgodnie z instrukcją podaną przez zamawiającego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca ponownie, pomimo pouczenia, złożył błędnie wypełniony dokument.

 

Ponieważ wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający na podstawie   z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy P.z.p. wykluczył wykonawcę z postępowania.

 

 

 

 

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.