Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 22.12.2016

A.271.5.2016.KD

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

na Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu niniejszym zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu
.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 623 900,00 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

               

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowane kwoty (brutto)

1.

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Szczecinie

 

Cena oferty:   1 063 782,72 zł

2.

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN”

Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27

75-136 Koszalin

 

Cena oferty: 1 241 734,20 zł

 

Komisja powołana do niniejszego postępowania po dokonaniu otwarcia ofert stwierdziła, że oferta                            z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W konsekwencji powyższego zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania w oparciu o wyżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Katarzyna Dawid- inspektor ds. zarządzania jakością i zamówieniami publicznymi

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.