Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ODPOWIEDŹ NA PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

 

Wniesionego dnia 28.09.2009.

 

 

Na czynność zamawiającego: 1/ zmiany siwz w zakresie spełnienia warunków przez wykonawców  

                                                2/ treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu postanawia:

1)       protest odrzucić

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W dniu 24.09.2009 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawców o zmianach wprowadzonych w siwz w postępowaniu o nazwie „Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Kongresowym MILENIUM”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 3/2009.   Skarżący złożył protest w dniu 28.09.2009, co oznacza, że został zachowany 7-dniowy termin, o którym mowa w art 180 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

            Zamawiający poinformował pozostałych oferentów o wniesieniu protestu i jego treści oraz możliwości przyłączenia się do protestu, z której nikt nie skorzystał.

Protestujący ma interes prawny we wniesieniu protestu gdyż w razie uwzględnienia protestu jego oferta będzie mogła wziąć udział w postępowaniu.

            Zamawiający nie naruszył przepisu § 1 ust.2 pkt.2 ww. rozporządzenia RM z dn. 19.05.06r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ ten przepis :

- upoważnia zamawiającego do żądania załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom objętym zamówieniem zostały wykonane należycie na rzecz innych podmiotów.

- nie zakazuje zamawiającemu dokonywania zmian siwz w trakcie postępowania. Dodatkowo, art. 38 ust. 4 uzp wyraźnie dopuszcza dokonanie przez zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany siwz.

            Powierzchnia części, przeznaczonej do sprzątania, związanej bezpośrednio z basenem to ok. 2436 m2. W skład tej powierzchni wchodzi (zgodnie z siwz):

- szatnie                                                                                          -    520 m2

- natryski i toalety                                                                            -    267 m2

- hala basenowa                                                                               - 1093 m2

- podbasenie                                                                                   -    556 m2

Jest to ok 1/3 powierzchni przeznaczonej do sprzątania we wszystkich naszych obiektach budowlanych będących częścią tego zamówienia. Dziennie (nie licząc sezonu letniego gdzie ta liczba wzrasta) odwiedza kompleks basenowy zamawiającego ok 900 osób co stanowi ponad 65 % ogólnej liczby osób korzystających z całości obiektów wchodzących w skład toczącego się postępowania.  

Ponadto, ze względu na godziny otwarcia basenu, wiele czynności musi być wykonywane w nocy (np. sprzątanie niecek basenowych, czyszczenie części rekreacyjnej wraz z plażą i jakuzzi) przy użyciu odpowiedniego sprzętu (np. odkurzacz i robot wodny). Musi być zachowana synchronizacja i współpraca pomiędzy służbami technicznymi zamawiającego a pracownikami firmy sprzątającej (np. podczas czyszczenia niecki basenowej i wymiany filtrów, gdzie obniża się poziom wody aby umożliwić czyszczenie brzegów basenów). Ewentualne opóźnienia mogłyby wpłynąć na czas otwarcia basenu w kolejnym dniu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż część basenowa jest istotną częścią w całym zamówieniu. W związku z tym zamawiający oczekując 2 referencji (a więc większego doświadczenia) od wykonawców, działa w swoim interesie i nie narusza zasad uczciwej konkurencji. Z tych względów protest w pkt 1 jest niezasadny.

            Protest jest zasadny w części (pkt 2) dotyczącej rozbieżności pomiędzy określeniem warunków udziału wykonawców w postępowaniu, wynikających z ogłoszenia o zamówieniu i siwz (brak w ogłoszeniu wymogu załączenia przez wykonawców referencji, przy jednoczesnym zamieszczeniu takiego wymogu w siwz). Jednakże ta rozbieżność istniała nie od chwili dokonania zmiany siwz, a od samego początku, tj od chwili zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Skarżący zapoznał się z siwz najpóźniej 14.09.2009r., skoro w tym dniu zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Najpóźniej w tym dniu miał więc możliwość porównania treści ogłoszenia i siwz. W konsekwencji, zgodnie z art. 180 ust. 2 uzp, 7-dniowy termin do wniesienia protestu minął 21.09.2009r. Protest został wniesiony 28.09.2009r., tj. po terminie. Z tego względu, na podstawie art. 180 ust.7 uzp, zamawiający nie może postąpić inaczej, jak odrzucić protest.

 

            Ze względu jednak na to, że wprowadzenie do SIWZ warunków udziału w postępowaniu nie wymienionych w ogłoszeniu jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie przepisów obowiązującego prawa, które powoduje, że umowa nie może zostać ważnie zawarta (art. 93 ust. 1 pkt. 7 PZP), zamawiający dokonał zmiany siwz, polegającej na wykreśleniu obowiązku załączenia do oferty dwóch referencji.  

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.