Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. marketingu i sprzedaży

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

I.               NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg                                             

 

II.             NAZWA STANOWISKA :      Inspektor ds. marketingu i sprzedaży

 

III.            OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:   Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz umiejętności wykorzystania zagadnień marketingowych

                                                  

 

IV.            WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 

1. NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe,

- staż pracy: co najmniej 3 lata,

- doświadczenie w sprzedaży usług hotelowych oraz konferencyjnych,

- podstawowa znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych,

  z dnia 21.11.2008r.

- umiejętność obsługi komputera ( MS Office, Excel, przeglądarka internetowa, urządzenia biurowe),

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka    niemieckiego,

- motywacja do pracy, chęć zdobycia nowych doświadczeń, kreatywność, otwartość na   nowe pomysły,

- wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

- bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność podejmowania samodzielnych

  decyzji,

- podstawowa znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

 

2. DODATKOWE

- Komunikatywność i pogoda ducha, pozytywne nastawienie do pracy,

- operatywność i zaangażowanie,

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- otwartość, pozytywne nastawienie do ludzi,

 

V.              PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

 

- pozyskiwanie nowych klientów w zakresie obsługiwanego segmentu rynkowego,

- budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, prowadzenie projektów dla klienta,

- realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych,

- redagowanie materiałów informacyjnych, reklamowych,

- współtworzenie strategii reklamowej, oraz planów marketingowych,

- współpraca przy definiowaniu wymagań dla nowych produktów i usług, specyficznych dla  

  danych projektów,

- przygotowywanie analiz,

- aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych partnerów biznesowych,

- promocja marki,

- sporządzanie ofert oraz projektów typowych umów,

- utrzymywanie dobrych relacji z klientami,

- prowadzenie dokumentacji.

 

VI.           WYMAGANE DOKUMENTY:

 

- list motywacyjny,

- cv,

- kwestionariusz osobowy( do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie  

  MOSIR)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

  umiejętności,

- oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, ze nie był skazany prawomocnym

  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

  przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia wymagany jest oryginał zaświadczenia

  o niekaralności),

- oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane o pełnej zdolności do czynności

  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na

  przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą

  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458

  z poźn.zm.)

- dokumenty potwierdzające staż pracy.

 

VII.          INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

- praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia oraz praca w terenie,

- praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 h dziennie,

- praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łopuskiego 38,  

- codzienny kontakt z interesantami.

 

VIII.         INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu    przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób     niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.

 

IX.           TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do dnia 24 kwietnia 2014 roku.

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat MOSiR ul. Łopuskiego 38 Kołobrzeg.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

 

Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR (www.bip.mosir.kolobrzeg.pl)

 

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz oświadczenie.    

                

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.