Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

WYNIOSEK ZMIANY TREŚCI UMOWY i ODPOWIEDŹ- Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg 08.10.2009


WNIOSEK

 

 

Dotyczy: zmiany treści umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kongresowego Milenium” nr sprawy 6/2009.

 

W związku z planowanym przystąpieniem Spółdzielni „UNIA” do ww. postępowania Wnioskujemy o zmianę następujących zapisków projektu umowy:

 

I.        § 3. ust.2 o treści:

„Wynagrodzenie wykonawcy , o którym mowa w § 3. ust.1 niniejszej umowy, przekazywane będzie po upływie każdego miesiąca na konto bankowe określone w § 5 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury VAT.”

 

na

 

„Wynagrodzenie wykonawcy , o którym mowa w § 3. ust.1 niniejszej umowy, przekazywane będzie po upływie każdego miesiąca na konto bankowe określone w § 5 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury VAT.”

 

Uzasadnienie:

Określenie terminu płatności za usługę „... od dnia doręczenia...faktury...” powoduje zwiększenie kosztów, które ponosi Wykonawca związanych z realizacją zadania tj. wysyłanie (za potwierdzeniem odbioru) lub osobiste dostarczanie dokumentu do Zamawiającego. Potwierdzenie otrzymania faktury przez Zamawiającego jest konieczne do prawidłowego określenia 14-dniowego terminu oczekiwania na zapłatę. W przypadku pozostawienia dotychczasowego zapisu i wysyłania faktury drogą pocztową, Wykonawca nie ma możliwości prawidłowego określenia momentu doręczenia dokumentu do Zamawiającego i co za tym idzie określenia prawidłowego terminu zapłaty.

 

II.      § 10. ust.1 Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z wartości kwotowej na procentową. Ustalenie wysokości kary na poziomie 1000,00 za każdy przypadek niezgodności jest nieadekwatny do szacowanej wielkości sprzedaży miesięcznej.

 

III.    Wnioskujemy o dodanie do projektu umowy zapisu definiującego przesłanki odstąpienia Wykonawcy od umowy, szczególnie w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę dwóch kolejnych faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia

 Odpowiedź na wniosek

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 6/2009, nazwa „Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kongresowego”.

 

                        W dniu 08.10.2009 wpłynął wniosek o wprowadzenie zmian w treści projektu umowy. Zamawiający postanawia odrzucić wniosek i pozostawić treść projektu umowy bez zmian.

 

UZASADNIENIE

 

I.          Istniejący zapis lepiej zabezpiecza interesy Zamawiającego, ponieważ przy aktualnym zapisie nie występują komplikacje w sytuacji ewentualnych opóźnień w dostarczeniu faktury, polegające na zbyt krótkim czasie na zapłacenie faktury lub też naliczania odsetek za opóźnienie zapłaty. Ponad to, kwota opłaty może ulec zmianie ze względu na ewentualne potrącenia lub też imprezy masowe mające miejsce w przedmiotowych obiektach, za które również jest naliczana dodatkowa opłata (§ 4 ust.1 i 2). Wykonawca powołuje się na dodatkowe koszty związane z dostarczaniem faktur, osobiste lub za pośrednictwem przesyłek za potwierdzeniem. Koszty te można uwzględnić w przedstawionej ofercie. W związku z powyższym, w tym punkcie Zamawiający postanawia nie wprowadzać zmian.   

 

II.         Zamawiający zastrzegł sobie prawo do naliczenia kary za każdy, protokolarnie potwierdzony przez pracowników stron, przypadek niezgodności stanu czystości z wymaganiami Zamawiającego standardem świadczonej usługi sprzątania do kwoty 1000 zł netto. Oznacza to, że może się poruszać w kwotach od 1 do 1000 zł netto w zależności od wagi uchybień. W związku z powyższym wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w tym punkcie jest bezcelowe.

 

III.        Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych , w związku z tym, będzie miał zagwarantowane pieniądze na realizację przedmiotowego zadania. Przed nieterminową zapłatą wynagrodzenia, Wykonawcę chroni Prawo Finansów Publicznych, z którego wynika, że doprowadzenie do sytuacji , z której Zamawiający miałby obowiązek zapłaty ustawowych odsetek, z powodu niedotrzymania terminu płatności, byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i pociągałoby za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną osób winnych za powstanie tej sytuacji.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.