Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

 

OS.223.2.69.2016.JM

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

 kwoty 30 000 euro na:

 Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Kody PCV: 33.76.00.00-5, 39.52.00-9, 39.52.58.00-6, 39.22.40.00-8, 39.80.00.00-0

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

 

                                                                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                                              Andrzej Bejnarowicz

                                                                                               Dyrektor MOSiR

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Zamawianie i realizowanie dostaw następować będzie częściami. Podane w kosztorysie cenowym przewidywane ilości wskazanego asortymentu będącego przedmiotem niniejszego postępowania są liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie ( zmniejszyć bądź zwiększyć) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

 

Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres od   01.01.2017r. do 31.12.2017 rok.

 

Kryterium oceny ofert

        Cena-100%

w/w kryterium ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                               CN

Liczba punktów C=    CB x 100x100%

Ocena najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu lub pocztą elektroniczną na adres:   j.malinowska@mosir.kolobrzeg.pl    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego (załącznika nr 1) wykonawcy powinni dołączyć wypełniony Kosztorys cenowy.

Informacje

1)      Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2)      Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)      Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4)      Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Malinowska tel 667 080 718,

e-mail: j.malinowska@mosir.kolobrzeg.pl

 


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, projekt umowy, kosztorys cenowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.