Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 1 grudnia 2011 r.

                                      

Nr sprawy 7/2011

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

„Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę          w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-384 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś – Specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i kąpieliska w MOSiR, e-mail: jacekkus-fms@o2.pl

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 zł . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (liczba części: 2).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 13.12.2011r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali konferencyjnej MOSiR w dniu 13.12.2011r. o godz.1000.

Kody CPV – 90 .68.00.00-7

                   – 90.62.00.00-9

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2012r. do 31.12.2013r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)     przedłożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)    przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)     przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)    przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)     przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)     wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000 zł (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy);

(g)    przedłożą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie                 z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

(h)    przedłożą oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę                                z uprawnionym podmiotem na przyjęcie i transport odpadów pochodzących                           z realizacji zamówienia.

 

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 01 .12 . 2011r. pod numerem 314895-2011.

 

 

                 DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

 


Do pobrania:
Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (SIWZ), projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.