Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń.

Archiwum przetargi/sprzedaż

Kołobrzeg 1 3 -06-2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                 
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg                                               

       

 

                                                                                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu działając na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na:

 

Dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz urządzeń.

 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-         nazwę i adres Wykonawcy lub pieczątkę firmową,

-         opis nawiązujący do szczegółowych parametrów zamówienia dołączonych do zapytania ofertowego,

-         wartość oferty (netto oraz brutto),

-         datę sporządzenia i podpis Wykonawcy.

2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej, ręcznie długopisem , w postaci wydruku komputerowego lub w formie elektronicznej . Wszystkie dołączone do oferty dokumenty w tym załączniki muszą być również opatrzone pieczątką firmową oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie będzie to wynikało z innych załączonych dokumentów.

3. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego.

4. Miejsce składania ofert: sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

5. Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest Bartosz Wącior   tel. 608 205 749

 e-mail b.wacior@mosir.kolobrzeg.pl

6. Termin składania ofert: do dnia 17.06.2011 r. do godz. 7:30

7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 

1.    CENA........................................100%                                                                                                                                                                                                                               


Do pobrania:

                                                                                                                              

 

 Szczegółowy opis parametrów zamówienia i zapytanie ofertowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.