Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

3/2010

Kołobrzeg, 2010-06-15

   

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2010. Nazwa zadania: „Renowacja nawierzchni sportowej”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

HEMET Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 23 A, 65 - 001 Zielona Góra

 

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z opisem kryteriów, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, w/w Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów , tj. 100 pkt.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-22.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                           1

Nazwa wykonawcy:           HEMET Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:            ul. Fabryczna 23 A, 65-001 Zielona Góra

Cena oferty brutto:            79.065,76

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:                           2

Nazwa wykonawcy:          EPOTIS Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:           ul. Niedzielskiego 2, 01-875 Warszawa

Cena oferty brutto:            81.398,40

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,13

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Lp.:                           1

Nazwa wykonawcy: PPUH Export – Import „CEDR” Inż Daniel Hnatczak             

Adres Wykonawcy:   ul. Leśna 23, 77-310 Debrzno             

Nr zadania: 3/2010                  

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia niżej wymienionych dokumentów: 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji (wystawione nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. Referencje na wykonane usługi wraz z podaniem powierzchni wykonanych robót,  3. Certyfikat FIBA na system podłogi sportowej, w skład którego wchodzą pojedyncze klepki – podlegające wymianie, 4. Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) na zastosowane lakiery, 5. Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) na zastosowane lakiery, 6. Wyjaśnienie dotyczące wymaganego terminu wykonania zamówienia (termin był określony do 30.07.2010)

            Wzywany Wykonawca nie uzupełnił wszystkich wymaganych dokumentów (brak   3 referencji oraz jedna referencja datowana po terminie składania ofert – wymagane było 5 referencji w tym jedna na wykonanie zadania na powierzchni większej niż 500 m2) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

            W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę dla zadania nr 3/2010 w/w Wykonawcy na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa Zamówień publicznych Zamawiający informuje ,że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)    odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.