Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej na parterze budynku basenu „ MILENIUM SPA „ w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

 

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

 

Ogłasza konkurs ofert na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej  na parterze budynku basenu „ MILENIUM SPA „ w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 .

 

  1. Przedmiot dzierżawy – pomieszczenie o   łącznej powierzchni 47,22 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku sportowego ,biura , gabinetu itp.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

 

 

  1. Minimalna stawka miesięczna czynszu dzierżawy netto za 47 , 22 m 2

Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawy netto za 47,22 m 2  powierzchni wynosi 300 zł ( słownie ; trzysta zł )

 

Podana powyżej stawka czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert

 

1)       Kompletne oferty z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38,       78-100 Kołobrzeg, do dnia28    luty   2014 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach.

2)       Otwarcie ofert nastąpi dnia   04 .03.   2014 r. o godz. 12:00.  w siedzibie MOSiR w małej sali konferencyjnej .

Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 

  1. Kryteria oceny ofert.

Cena               - 100 pkt ( 100% ceny oferty)

 

  1. Udział w konkursie ofert

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. Zawartość oferty

Przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do złożenia oferty zawierającej:

1)       Wypełniony i podpisany Formularz ofert ( załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia)

2)       Oświadczenie o braku zaległości na rzecz Miasta Gminy Kołobrzeg

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

  1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, bez żadnych roszczeń oferentów z tego tytułu
  2. Integralną częścią ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od   07   luty   2014 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Otwarcie ofert nastąpi dnia   04   marzec    2014 r. o godz. 12:00.

Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.