Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont łazienek w pokojach hotelowych

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.6.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

Remont łazienek w pokojach hotelowych

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

   

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 9 sztuk łazienek w pokojach hotelowych znajdujących się na III piętrze w budynku łącznika w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul . Łopuskiego 38. Ogólny zakres prac jak poniżej:

a) wymiana terakoty w łazienkach

b) wymiana glazury w łazienkach

c) wymiana armatury w łazienkach

d) malowanie ścian i sufitu w łazienkach

e) malowanie ścian w pokojach, w których będzie remont łazienek

2. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały .

3. Szczegółowy zakres prac oraz powierzchnie znajdują się w załączonym przedmiarze robót .

4. Do formularza załączono zdjęcia wzorcowej łazienki .

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

od 04.04.2016 do 19.04.2016 – pokoje nr 307, 308, 311, 312

od 04.04.2016 do 21.04.2016 – pokoje nr 302, 303, 304, 305, 306

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.04.2016 w godzinach 6:00 do 19:00, w całym obiekcie nie będzie prądu z powodu prac konserwacyjnych. W związku z powyższym wykonawca musi w tym dniu wykonywać prace nie wymagające użycia prądu lub korzystać z zewnętrznego źródła prądu.

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Remont łazienek w pokojach hotelowych ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ Remont łazienek w pokojach hotelowych ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

 


Do pobrania:

1. Załączniki, projekt umowy i zapytanie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.