Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016.

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.15.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne obiektów budowlanych, będących w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu art . 62 ust .1 pkt . 2 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie :

a.     elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu ,
b .    przewody kominowe ( dymowe i spalinowe , wentylacja grawitacyjna ),
c .    instalacji gazowych ( budynek basenowy ) .

Dwa razy w roku będą podlegały kontroli stanu technicznego następujące obiekty budowlane :

- Hala Milenium z budynkiem socjalno - administracyjnym – łączna powierzchnia użytkowa obiektu ok . 8405,68 m 2,

- Centrum rekreacyjno - Sportowo - kongresowe z Kryta Pływalnią – powierzchnia użytkowa obiektu 7744,53 m 2,,

- Stadionu Piłkarskiego przy ul . Śliwińskiego – powierzchnia użytkowa obiektu ok . 5319,49 m 2,

 

Jeden raz w roku będą podlegały kontroli stanu technicznego następujące obiekty budowlane :

- Euroboisko – wymiary boiska 104 m x 66 m ,

- hala Łuczniczka – powierzchnia użytkowa obiektu ok . 893,15 m 2,

- p lac rekreacyjno - sportowy Ogrody I ( Skatepark ) - powierzchnia użytkowa obiektu ok. 1173,56 m2,

- p lac rekreacyjno - sportowy Ogrody II ( Skatepark ) – powierzchnia użytkowa obiektu ok. 2150 m2,,

- hala przy ul . Wąskiej – powierzchnia użytkowa obiektu 1191 m 2,

- budynek gospodarczy przy ul. Bałtyckiej –   powierzchnia zabudowy obiektu parterowego ok . 227,5 m 2

- Molo – wymiary części spacerowej – 203,86 x 9 [m],

            wymiary części   na głowicy – 29,86 x 66,3 [m]

- zejście na plażę przy ul. Arciszewskiego - powierzchnia obiektu ok. 132,51 m2,

- zejście na plażę wraz z punktem widokowym przy ul. Brzeskiej – powierzchnia obiektu ok. 67 m2,

- zejście na plażę wraz z punktem widokowym przy ul. Plażowej – powierzchnia obiektu ok. 177,78 m2,

- zejście na plażę przy ul. Jedności Narodowej – powierzchnia obiektu ok. 55,12 m2,

 

 

2. Do każdego kontrolowanego obiektu należy sporządzić protokół po kontrolny .

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać w następujących   terminach:

- przeglądy roczne: do 31.05.2016

- przeglądy półroczne: do 31.05.2016   oraz do 30.11.2016

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016 ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016 ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl  

 


 

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, załącznik 1 - formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.