Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY:

DT.072.1.11.2017.RO Kołobrzeg dn. 09.03.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE


dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:


Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/sprzedażą urządzenia


 1. Zamawiający

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

Tel/fax.: 94 355 13 84


 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Robert Olejniczak

Tel.:667 080 732, e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl


III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/sprzedażą urządzenia”.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy skutera wodnego z przyczepą transportową wraz z wyposażeniem. Skuter wodny będzie użytkowany do patrolowania akwenu wodnego, oraz prowadzenia akcji ratunkowych w strefie przybrzeżnej, nadmorskiej. Wykorzystywany głównie w okresie letnim.DYREKTOR


Opis przedmiotu zamówienia

Skuter Wodny

-fabrycznie nowy nie starszy niż 2016r

-kolor: czerwony ewentualnie szary (zamawiający może uzgodnić indywidualnie kolor wg

modelu)

- oznakowanie o treści (po obu stronach): RATOWNIK MOSiR KOŁOBRZEG

-silnik - DOHC 16zaworowy,4cywindrowy,4suwowy

-pojemność nie mniejsza niż 1812 cm3

-moc nie mniejsza niż 175KM

-bez sprężarki doładowującej

-układ chłodzenia - wodą

-wysokociśnieniowa pompa

-paliwo -benzyna bezołowiowa

-układ zasilania -układ elektrycznego wtrysku paliwa

-pojemność zbiornika paliwa -nie mniejsza niż70litr

-pojemność oleju -5,0litr do5,5litr

-układ smarowania- mokra miska olejowa

-automatyczny system pompy zęzowej

-elektryczny trym

-system pływania wstecz, oraz spowalniania

-tryb sterowania na niskich obrotach

-długość całkowita od3,25m do3,35m

-szerokość całkowita od1,20m do1,25m

-wysokość całkowita od1,15m do1,20m

-masa skutera (bez płynów) od340kg do350kg

-pojemność schowków od90 L do95 L

-liczba miejsc siedzących dla pasażerów przewożonych jednocześnie -3 osoby

-przedłużona platforma rufowa z wykładzinami

-lekki i niezwykle wytrzymały kadłub wykonany w technologi NanoXcel

-gwarancja 24 miesięcy

Wyposażenie dodatkowe

-trap rufy wzmocniony na całej długości/szerokości gumą(tworzywo odporne na uszkodzenia) o

grubości 20mm (do uzgodnienia)

-na rufie pod fotelem mocny nieskomplikowany adapter z hakiem do mocowania platformy

ratowniczej

-na burcie w tylnej części po prawej i lewej stronie mocne uchwyty do mocowania platformy

ratowniczej

-na rufie po prawej i lewej stronie mocne uchwyty do mocowania platformy

-lusterka wsteczne

-zaczep holowniczy

-pokrowiec

-immobiliser

-akumulator żelowy

-wielofunkcyjny panel sterowania

Przyczepa do transportu skutera

-przyczepka transportowa do skutera wodnego (właściwościami odpowiednio dostosowana do

typu skutera)

-konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo, jednoosiowa

-przystosowana do holowania samochodami osobowymi (instalacja oświetleniowa

zgodna z przepisami o ruchu drogowym)

-zaczep kulowy

-na rolkach

-długie i stabilne podpory zapewniające bezpieczeństwo podczas załadunku oraz w transporcie

skutera.

-koło zapasowe wraz z elementem mocującym

-wciągarka

-podpora dyszla

-narzędzia do obsługi przyczepy: klucz, podnośnik, pasy mocujące.

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji

- gwarancja 24 miesiące


Dokumentacja

- deklaracja Zgodności dla skutera wodnego

-książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych skutera wydana przez oficjalnego importera

-wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi

-instrukcja obsługi skutera wodnego wraz z wyposażeniem w języku polskim

-dokumenty niezbędne do rejestracji

-świadectwo homologacji dla przyczepy transportowej

Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia

-przeszkolenie pracownika MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu
V. Termin realizacji i płatność:

do dnia . 28.04.2017r.

Płatność za usługę będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:


 1. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,

 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,


VII. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:


L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%


Algorytm : C= %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.


VIII. Termin składania ofert:

Do dnia 1 7 .03.2017r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem i warunki gwarancji wraz z załącznikiem nr1 załącznikiem nr2  należy składać do dnia 1 7 .03.2017. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „ Dostawa skutera wodnego”

na adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.plZałączniki:

 1. „ Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia

 2. „ Oświadczenie o spełnieniu warunków” - Zał. nr 2 – do wypełnienia
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Oferty nie spełniające warunków zapytania ofertowego, wypełnione błędnie, dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę


Do pobrania:

1.Ogłoszenie, oświadczenie o spełnienie warunków, formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.