Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Z-CA KIEROWNIKA CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI :    

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

W KOŁOBRZEGU UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

   

NAZWA STANOWISKA :                

Z-ca Kierownika Centrum Sportu i Rekreacji

                                                                          

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. NIEZBĘDNE

   - Wykształcenie wyższe magisterskie

   - Przynajmniej czteroletnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

  - Obsługa komputera na poziomie analogicznym do ECDL (podstawowe pojęcia
     dotyczące obsługi komputera, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu,
     podstawy grafiki prezentacyjnej i managerskiej).

  - Znajomość przepisów prawnych:

ü Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych

ü Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

ü Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych

ü Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

ü Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

ü Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

ü Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

ü   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

       ü   Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

ü   Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych

   

2. DODATKOWE

- Komunikatywność.

- Operatywność i zaangażowanie.

- Samodzielność

- Dyspozycyjność

- Kreatywność, otwartość na   nowe pomysły.

   

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

- Nadzór nad właściwą eksploatacją lodowiska, stadionu, euroboiska, skate-parku.

- Nadzór nad zapewnieniem czystości, porządku i estetyki obiektów, urządzeń i

  terenów sportowo-rekreacyjnych.

- Przygotowywanie sprawozdań i analiz z wykorzystania podległych obiektów

  sportowych.

- Pomoc przy organizowaniu   imprez sportowo- rekreacyjnych, oraz realizacja

  kalendarza imprez już zaplanowanych.

- Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń SANEPID, Straży Pożarnej i Policji

  odnośnie porządku i zabezpieczenia mienia oraz właściwego stanu sanitarnego

  obiektów Ośrodka.   

- Organizowanie pracy podległych pracowników  zgodnie z obowiązującymi

  przepisami bhp.

- Współpraca z   działami MOSiR, z klubami sportowymi, ze szkołami w zakresie

  niezbędnym do przygotowania imprez.

- Uzyskiwanie pozwoleń na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych

  w tym imprez masowych.

- Opisywanie  pod względem merytorycznym dokumentów (faktury, rachunki itp.)

- Przygotowywanie propozycji umów dotyczących korzystania z obiektów

  zarządzanych przez   MOSiR.

- Dbałość o należyte zabezpieczenie i ochronę mienia przed kradzieżą

  i zniszczeniem.

- Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Centrum Sportu i

  Rekreacji.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,

- cv,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- zaświadczenie o niekaralności,

- dokumenty potwierdzające staż pracy,

- zaświadczenie o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach.

 

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.


Aplikacje, które wpłyną do MOSiR   po  określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mosir.kolobrzeg.pl  oraz na tablicy informacyjnej MOSiR w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego 38.

 

 

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 28  KWIETNIA  2011 , DO MIEJSKIEGO    OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU, UL. ŁOPUSKIEGO 38.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.