Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 26.02.2013

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 61852 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie następujących zmian w treści projektu umowy:

1/ w paragrafie § 6. ust. l:

Określenie „wykonaną pracę" zastąpić określeniem „przedmiot umowy".

Decyzja zamawiającego: Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy i dokonuje zmiany projektu umowy.

2/ w paragrafie § 7. ust. l pkt. a):

Określenie „nie zawinionych przez Zamawiającego" zastąpić określeniem „zależnych od Wykonawcy".

Decyzja zamawiającego: Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy i dokonuje zmiany projektu umowy.

3/ w paragrafie § 10:

Treść „Ewentualne spory pomiędzy Stronami wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego" zastąpić ustępami l i 2:

„1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową, w szczególności: (i) sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności umowy lub jej poszczególnych postanowień, lub (ii) sporu dotyczącego treści postanowień umowy lub sposobu ich realizacji, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.”

2. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego."

Decyzja zamawiającego: Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy i dokonuje zmiany projektu umowy.

 

Pytania dotyczące SIWZ:

4/ 1.)  W SIWS zaznaczono wymianę folii basenowej wyłącznie na dnie basenu, pozostawiając folie na ścianach. Według oceny producenta, folia w trakcie użytkowania zmienia swoje właściwości (utwardza się i pokrywa warstwa kamienia) co utrudnia, lub wręcz uniemożliwia wykonanie prawidłowego zgrzewu .W związku z tym: czy zleceniodawca dopuszcza zmianę SIWZ rozszerzającą zakres remontu o wymianę folii również na ścianach basenu, zgodnie z rozdz: XIV pkt 4. w przypadku negatywnej oceny próby zgrzewu, co skutkować możne zerwaniem połączenia zgrzewu w trakcie eksploatacji i  roszczeniami  wykonawcy do pokrycia kosztów ponownej wymiany folii basenowej,ponieważ przed ogłoszeniem wyników przetargu nie mógł dokonać w,w próby z powodu trwajacej eksploatacji) .

2.) Czy dopuszcza się w przypadku zmiany SIWZ jak powyżej,pozostawienie starej folii na ścianach basenu i zamocowanie na niej nowej,co skutkować będzie brakiem konieczności wykonania dodatkowych prac (kosztu ich wykonania) i wydłużenia czasu realizacji.

Decyzja zamawiającego:Komisja Przetargowa , na posiedzeniu w dniu 26.02.2013 r., po analizie Pańskich uwag, podtrzymuje zawarty w SIWZ zapis o technologii i zakresie wymiany folii w basenie rekreacyjnym. .

5/ W związku z tym ze nasza firma zajmuje się wyłożeniami folia basenowa od ponad 20 lat,chce zapytać:
Dlaczego wyłącznym kryterium oceny wiedzy i doświadczenia jest kwota pojedynczej realizacji, skoro cena materiałów  w tym przypadku sięga prawie 80% jego całości, podczas gdy jedyna złożona i wymagająca kwalifikacji i doświadczenia czynność, to właśnie wymiana folii i elementów niecki basenowej. Ze względu na powyższe, proszę o odpowiedz na pytanie: czy zamawiający dopuszcza zamiennie przyjęcia jako kryterium wiedzy i doświadczenia,wielkość wyłożeń folia basenowa adekwatna do zamówienia.

Decyzja zamawiającego:Komisja Przetargowa , na posiedzeniu w dniu 26.02.2013 r., po analizie Pańskich uwag, podtrzymuje zawarty w SIWZ zapis o technologii i zakresie wymiany folii w basenie rekreacyjnym. .

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.