Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 09.08.2016

CSiR.271.4.2016.KJG

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

   Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   „O bsługa ratownicza basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 781.673,04 zł brutto oraz zatrudnienie pracowników na umowę                        o pracę w ilości 6 osób. Tym samym otrzymał maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach.

 

 Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego                             w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

W związku z powyższym termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą wyznaczono na dzień 18.08.2016 r.

Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poniżej przekazuję informacje                                    o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny                          i porównaniem złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja oferty

 

1.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

UL. SOWIŃSKIEGO 68, 70-236 SZCZECIN

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.

2.

SZKÓŁKA PŁYWACKA DEPKA KAROL TORCZ

UL. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

 

Cena oferty: 85,00 pkt

Kryterium pozacenowe:

Ilość pracowników zatrudnionych na umowę

o pracę: 15,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

Oferta w kolejności: 1

3.

FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

UL. KLECZKOWSKA 50

50-227 WROCŁAW

 

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona

 

  Oferta nr 1 złożona przez WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz oferta nr 3 złożona przez FUNDACJĘ WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA zostały odrzucone w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powodem wykluczenia obu wykonawców z przedmiotowego postępowania, było niedopełnienie obowiązku uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający bowiem w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wystosował do wykonawców w dniu 02.08.2016 r. pisma, w których wezwał wykonawców do dostarczenia do dnia 08.08.2016 r. wymaganych w nich dokumentów. Żądana korespondencja nie wpłynęła do zamawiającego.

  Ponieważ zarówno Fundacja Wodna Służba Ratownicza, jak i WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, nie wykazali spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczył obu wykonawców                                       z postępowania.

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.