Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE - przetargi w formie konkursów ofert na dzierżawę od 01.05.2014-31.12.2014 części plaży/dwie działki po 2 m ² z przeznaczeniem na (...)warkoczyków,bransoletek,tatuażu artystycznego...

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert

 

na dzierżawę od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. części   plaży   /dwie   działki  o powierzchni   2 m ² [każda ]/ położonych   w   granicach   administracyjnych   Gminy   Miejskiej   Kołobrzeg   z   przeznaczeniem   na   prowadzenie   działalności   gospodarczej   polegającej   na   wyplataniu warkoczyków, bransoletek oraz tatuażu artystycznego w   sezonie   letnim   2014 .

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr lokalizacji

Powierzchnia

Przeznaczenie

Cena wywoławcza (netto ) czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy za lokalizację

Wadium

1.

Na plaży Centralnej – Pas Techniczny przy Ośrodku Bałtyk

 1A

2 m 2

( 2m x 1 m )

-Wyplatanie warkoczyków , bransoletek

-Tatuaż artystyczny

6.000 zł

2.000 zł

2.

Na Plaży Centralnej – Zjazd Techniczny przy Morskim Oku

  2 A

2 m 2

( 2m x 1 m )

-Wyplatanie warkoczyków , bransoletek

-Tatuaż artystyczny

6.000 zł

2.000 zł

 

1.       L okalizacje opisane w pkt. 1 , 2,  wydzierżawione zostaną w trybie przetargu w formie konkursu ofert na okres od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r,

 do osób spełniających podane warunki,

2.       Na wszystkich stoiskach artystycznych obowiązuje zakaz:  

·          prowadzenia innej działalności i wprowadzenia innego asortymentu niż określono w przetargu,      

·          dojazdu samochodami dostawczymi i osobowymi na tereny objęte zakazem wjazdu,

3.       Wygląd stoiska: stół, parasol, stelaż na ewentualną ekspozycję - (łącznie o powierzchni zgodnie z umową)

4.       Wylicytowany czynsz dzierżawny, do którego doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23 % należy wpłacić w dwóch równych ratach: I rata przed podpisaniem umowy dzierżawy, lecz nie później niż do 30.04.2014 r., II rata do 30.06.2014 r.

5.       W przypadku skrócenia okresu dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, nie przysługuje zwrot proporcjonalnie wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego.

6.       Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu dzierżawy we władanie obowiązku podatkowego i uiszczania podatku od nieruchomości.

7.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w gotówce, w kwocie określonej w powyższej tabeli.

8.       Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38  do dnia   25.04.2014 r do godz. 15,00 , w zamkniętych kopertach z dopiskiem lokalizacja nr 1, lokalizacja nr 2 .

9.       Wadium winno być wpłacone do dnia   25.04.2014 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu– Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003 lub w kasie MOSiR – 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 . Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto Wydzierżawiającego. Oryginał dowodu wpłaty wadium winien być dołączony do oferty. Wpłata jednego wadium (w kwocie określonej w powyższej tabeli) upoważnia oferenta do wzięcia udziału w przetargu na jedną, wskazaną przez niego lokalizację.

10.   Postąpienie wynosi nie mniej niż 50 złotych.

11.   Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Kopię w/w umowy należy przedłożyć Wydzierżawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

12.   Dzierżawca zobowiązany jest do zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.

13.   Powierzchnie poszczególnych lokalizacji nie mogą być zwiększone, a wszystkie elementy stoisk, codziennie po zakończeniu działalności muszą być usunięte.

14.   Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy dzierżawy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy dzierżawy, w szczególności polegających na:

·          zajmowaniu terenu większego niż określony umową (będzie dodatkowo pobierana opłata targowa oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego),

·          niezapłacenia czynszu w terminie,

·          nieusuwaniu każdego dnia wszystkich elementów stoisk po zakończeniu działalności,

·          braku utrzymania w czystości i porządku zajmowanej lokalizacji.

15.   Umowa dzierżawy zawarta zostanie z osobą, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego dla danej lokalizacji za cały okres jej trwania.

16.   Lokalizacje, które nie zostaną wydzierżawione w wyniku przeprowadzonego przetargu zostaną wydzierżawione w kolejności napływu podań za najwyższą stawkę uzyskaną za tego typu lokalizację w przetargu.

17.   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

18.   Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie na piśmie Komisji Przetargowej numeru rachunku bankowego, na które wadium powinno być zwrócone.    

19.   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 30.04.2014 r.

20.   Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby mające zaległości w płatnościach wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

         Powyższe ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.sport.kolobrzeg.pl

         Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

         Szczegółowe informacje –Jacek Kuś w godzinach od 7.00 do 15.00 lub tel. 94 35 51 310   lub   607 810 450

Przetarg odbędzie się w dniu   29.04. 2014 r. o godz. 12.00 w małej  sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu   ul. Łopuskiego 38

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.