Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg: Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 18279 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kolobrzeg.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy) przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca w następujący sposób: w godzinach otwarcia kompleksu tj. od 7.00 do 22.00 - dwóch pracowników ochrony , w tym jeden będący non stop na stanowisku kontroli (przed monitorami kamer) a drugi prowadzący stały obchód wewnątrz i wokół obiektów MOSiR (również w okolicach hali sportowej Łuczniczka) poza godzinami otwarcia tj od 22.00 do 7.00 - jeden pracownik ochrony 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zwanego Hala Łuczniczka we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 - jeden pracownik ochrony. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 06.30 monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną całego obiektu. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek hali Łuczniczka, boiska sportowe za halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed halą Łuczniczka. Do zadań ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. 3. Monitoring elektroniczny sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. 22.30 - 7.00 4. Konwoje kasowe jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez dział księgowości zamawiającego 5. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 6. Pracownicy ochrony winni być umundurowanie lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 7. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, b) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, c) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, d) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, e) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSIR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, f) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, g) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, h) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, i) nie wpuszczania na teren ochranianych osób postronnych po godzinach pracy, j) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, k) zaznajomienie pracowników MOSIR z procedurami ochrony, l) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., m) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, n) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, o) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, p) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, q) współpracy z Policja i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof , losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia, 8. W ramach usług monitoringu drogą radiową Wykonawca a) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, b) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, d) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym, niż 5 minut, e) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, f) ochrona osób i mienia będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia i roku, g) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie zgodne z prawem niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu, h) Wykonawca winien posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu do udzielenia w razie potrzeby wsparcia pracownikom chronionego obiektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym stadionu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 we wszystkie dni miesiąca. Po zamknięciu obiektu tj od 22.30 do 06.30 monitoring elektroniczny całego obiektu

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) zatrudniają na terenie Kołobrzegu minimum jednego pracownika ochrony fizycznej z licencją II stopnia, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad ochroną obiektów Zamawiającego b) zatrudniają pracowników ochrony fizycznej z licencją I stopnia w ilości zapewniającej ochronę obiektów Zamawiającego, c) posiadają w rejonie działania, w którym znajdują się obiekty Zamawiającego minimum 2 grupy interwencyjne dysponujące co najmniej dwoma samochodami interwencyjnymi

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymaga się sumy ubezpieczenia w wysokości co najmniej 500.000 zł na jeden przypadek ubezpieczeniowy. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę dowodów rejestracyjnych samochodów interwencyjnych gotowych do użytku na terenie Kołobrzegu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38 - Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


UWAGA zmiana treści SIWZ po szczegóły kliknij tu...


Pytania i Odpowiedzi do postępowania kliknij tu...


Do pobrania:

1.Projekt umowy i SIWZ (archiwum ZIP)
2.Projekt umowy i SIWZ (samorozpakowujące się archiwum)

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.