Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mosir.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg: OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU
Numer ogłoszenia: 162505 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi ratowniczej zlokalizowanej w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 38, w której skład wchodzą: 1.1. Basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 z 6-cioma torami dla zawodników (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom); 1.2. Basen rekreacyjny dla dzieci; 1.3. Dzika rzeka, hydromasaż, kaskada do masażu karku; 1.4. Jacuzzi (4 niecki); 1.5. Strefa płytka dla najmłodszych dzieci; 1.6. Dwie zjeżdżalnie wodne - 35 i 62 metry; 1.7. Dwie sauny. 2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem podanych niżej warunków. 2.1. Godziny świadczenia usługi: od 6 30 do 22 00 . 2.2. W godzinach otwarcia pływalni, na jednej zmianie musi pracować co najmniej 2 ratowników ( 1 na basenie sportowym, 2 na basenie rekreacyjnym) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych, w tym co najmniej jeden posiadający ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 2.3. Ratownicy wodni wykonujący zamówienie nie mogą podejmować żadnej dodatkowej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług wynikających z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2.4. Ratownicy zobowiązani są do samodzielnego prowadzenia stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie. 2.5. Ratownicy zobowiązani są do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z atrakcji wodnych. 2.6. Osoby wykonujące przedmiotowe usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) i będą mieć aktualne uprawnienia do wykonywania zadań ratownika wodnego oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. 2.7. Obowiązkiem ratowników jest zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony zamawiającemu. 2.8. Wykonawca usługi winien planować pracę w taki sposób, aby zapewnić ciągłość dyżurów ratowników w godzinach otwarcia basenu. 2.9. Wykonawca zapewnia odzież dla ratowników zgodnie z przepisami BHP. 2.10. Zamawiający udostępni, przekazując protokolarnie Wykonawcy niżej wymieniony sprzęt: 2.10.1. Sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodzi: 2.10.1.1. Pas ratowniczy typu węgorz 3 sztuki. 2.10.1.2. Tyczka ratownicza 4 m 6 sztuk. 2.10.1.3. Koło ratunkowe 5 sztuk. 2.10.1.4. Wieża ratownicza 3 sztuki. 2.10.1.5. Bosaki 4 sztuki. 2.10.1.6. Rzutka ratownicza 3 sztuki. 2.10.2. Sprzęt medyczny, w skład którego wchodzi: 2.10.2.1. Apteczka szklana 1 sztuka. 2.10.2.2. Apteczka R1 1 sztuka. 2.10.2.3. Defibrylator AED Samaritan PAD 1 sztuka. 2.10.2.4. Lodówka z zamrażarką na lód 1 sztuka. 2.10.2.5. Kozetka lekarska 1 sztuka. 2.10.3. Wykonawca zobowiązany jest eksploatować ww sprzęt zgodnie z przepisami oraz dokonywać bieżącej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie niepogorszonym, uwzględniającym jego normalne zużycie. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom trzecim. 2.11. Pozostały sprzęt ratowniczy, niezbędny do należytego, zgodnego z przepisami BHP świadczenia przedmiotowej usługi zapewnia Wykonawca. 2.12. Do dodatkowych obowiązków ratowników należy: 2.12.1. Sprawdzanie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie otwarcia pływalni stanu technicznego urządzeń rekreacyjnych (jacuzzi, łaźnia, gejzer, dzika rzeka, parasol wodny i in.) oraz zjeżdżalni i saun, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy. 2.12.2. Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem RATOWNIK oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze. 2.12.3. Imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na basenie. 2.12.4. Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej. Ponadto prowadzenie akcji oczyszczania basenu, w przypadku zanieczyszczenia wody przez klientów oraz współpraca w tym zakresie z dyżurnym energetykiem. 2.12.5. Stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. 2.12.6. Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 2.12.7. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. 2.12.8. Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy. 2.12.9. Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów. 2.12.10. Udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych. 2.12.11. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania. 2.12.12. Instruowanie klientów oraz nadzór nad poprawnym, zgodnym z przeznaczeniem oraz regulaminem korzystaniem z urządzeń rekreacyjnych tj. sauny, jacuzzi, łaźnia, gezjer, rynny wodne i in. 2.12.13. Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. 2.12.14. Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu oświetleniem pomieszczenia pływalni. 2.12.15. Udzielanie pomocy działowi Głównego Energetyka podczas wymiany uszkodzonych źródeł światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). 2.12.16. Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia basenu. 2.12.17. Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed zamknięciem pływalni. 2.12.18. Reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca na basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji agresywności osoby będącej w stanie nietrzeźwym natychmiastowe zgłaszanie tego faktu pracownikowi ochrony, z jednoczesnym odnotowaniem zaistniałego zdarzenia w dzienniku pracy. 2.12.19. Dbanie o dobre imię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu oraz Wykonawcy. 2.12.20. Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 3. W czasie przerw technicznych Wykonawca zobowiązany jest: 3.1. Zapewnić bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie, gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzorować pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu. 3.2. Dokonywać przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się w budynku pływalni w celu sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając pisemnie kierownika lub gospodarza obiektu o ich wynikach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

<!--[if !supportLists]--> ·          <!--[endif]--> III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

<!--[if !supportLists]--> o     <!--[endif]--> Zamawiający uzna za spełniony ww warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa wodnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240).

<!--[if !supportLists]--> ·          <!--[endif]--> III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

<!--[if !supportLists]--> o     <!--[endif]--> Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług z zakresu ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową o powierzchni lustra wody minimum 312,5 m2, o wartości min. 200 000 zł netto każda.

<!--[if !supportLists]--> ·          <!--[endif]--> III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

<!--[if !supportLists]--> o     <!--[endif]--> Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku.

<!--[if !supportLists]--> ·          <!--[endif]--> III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

<!--[if !supportLists]--> o     <!--[endif]--> Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie godzin otwarcia aquaparku tj. od godz. 6:30 do godz. 22:00 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma ratownikami o kwalifikacjach ratownika wodnego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, posiadającymi aktualne badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika, a także przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz posiadającymi ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

<!--[if !supportLists]--> ·          <!--[endif]--> III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

<!--[if !supportLists]--> o     <!--[endif]--> Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez weryfikację złożonej kopii opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać realizację co najmniej dwóch usług z zakresu ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową o powierzchni lustra wody minimum 312,5 m2, o wartości min. 200 000 zł netto każda. Dowodami stwierdzającymi czy usługi, o których mowa powyżej były wykonywane z należyta starannością są: a. poświadczenie, b. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a); c. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a i b d. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a. może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego lub zgodnie z art. 40 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) inny dokument uprawniający do wykonywania ratownictwa wodnego uzyskany na podstawie przepisów dotychczasowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w zakresie zmiany terminu wykonania umowy jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania, niezawinione przez strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Do pobrania:

Ogłoszenie, Specyfikacja Isototnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.