Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg: Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 361085 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.mosir.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAQ

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu i stałym utrzymaniu w czystości i higieny w obiektach Centrum Sportowo - Rekreacyjnego zgodnie z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz usługa sprzątania terenów zewnętrznych wokół kompleksu MILENIUM (działka o łącznej powierzchni 2,97 ha) wraz z terenem ścieżki wzdłuż kanału drzewnego. 2. Ogólna charakterystyka obiektu: 2.1. Budynek hali MILENIUM trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 5540m 2.1.1.Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.1.1.1. hole i korytarze - 677,5 m2 2.1.1.2. szatnie - 303,9 m2 2.1.1.3. natryski i toalety - 308,8 m2 2.1.1.4. płyta boiska - 1161,9 m2 2.1.1.5. pomieszczenia biurowe - 236,0 m2 2.1.1.6. strzelnica - 108 m2 2.1.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 915,7 m2 2.1.1.7 sala tańca - 27,6 m2 2.2. Budynek socjalno-administracyjny o łącznej powierzchni użytkowej 2700,68 m2 2.2.1. Powierzchnie budynku przeznaczone do sprzątania: 2.2.1.1. hole i korytarze - 593,1 m2 2.2.1.2. szatnie - 120,7m2 2.2.1.3. natryski i toalety - 156,5 m2 2.2.1.4. płyta boiska - 140,7 m2 2.2.1.5. sala konferencyjna - 250,9 m2 2.2.1.6. biura MOSiR - 40 m2 2.2.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 558,7 m2 2.3. Budynek basenów trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 7744,53 m2. 2.3.1.Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.3.1.1. hole i korytarze z wyłączeniem 2 piętra (restauracja z zapleczem socjalnym i toaletami przy komunikacji do tego zaplecza) - 826 m2 2.3.1.2 szatnie - 520 m2 2.3.1.3 natryski i toalety - 267 m2 2.3.1.4. hala basenowa - 1093 m2 2.3.1.5. podbasenie - 556 m2 2.3.1.6. sala gimnastyczna - 218 m2 2.3.1.7. powierzchnie wolne od użytkowania - 101 m2 2.4. Budynek torów łuczniczych o powierzchni użytkowej 886,87 m2 2.4.1. Powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 2.4.1.1 hole i korytarze - 153,2 m2 2.4.1.2 szatnie - 21,7 m2 2.4.1.3 natryski i toalety - 71,0 m2 2.4.1.4. hala - 378,0 m2 2.4.1.5. sala konferencyjna - 49,8 m2 2.4.1.6. powierzchnie wolne od użytkowania - 161,8 m2 2.5. Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania o powierzchni łącznej 29000 m2 obejmująca: 2.5.1. teren wokół kompleksu MILENIUM w skład którego wchodzą chodniki, drogi dojazdowe oraz tereny zielone 2.5.2. teren wzdłuż kanału drzewnego pomiędzy ulicami Łopuskiego i Solną oraz ogrodzeniem stadionu i kanałem drzewnym. 3. Wymagania zamawiającego: 3.1. W zakresie utrzymania czystości obiektu basenowego. 3.1.1. Codzienne sprzątanie (7 dni w tygodniu): a) ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach (bez korytarzy hotelowych) b) hali basenowej - plaża, brodziki do stóp, schody mostka i zjeżdżalni, niecka basenowa c) pomieszczeń przybasenowych - przebieralni, pomieszczeń natrysków węzłów sanitarnych, - sanitariatów (umywalki, sedesy, lustra) - szatni - łaźni parowej - pomieszczeń socjalnych - pomieszczeń gospodarczych - klatek schodowych - suszarek do włosów 3.1.2. Okresowe sprzątanie: a) bar mokrej stopy - 1 raz na tydzień b) widownia - min. 1 raz na tydzień lub w miarę potrzeb c) poręcze, balustrady, słupki metalowe - 1 raz na tydzień d) ściany z glazury - min. 1 raz na tydzień e) oświetlenie - 1 raz na tydzień f) szafki odzieżowe w przebieralniach - w miarę potrzeb - min. 1 raz na tydzień g) szyby wewnętrzne, szyby drzwi, okien i ścian działowych - w miarę potrzeb lub min. raz na tydzień h) okna w pomieszczeniach - 1 raz na miesiąc i) drzwi, parapety - 2 razy na tydzień j) szyby okienne i drzwiowe na zewnątrz - 1 raz na kwartał - powierzchnia okien na zewnątrz do 3 m - 108 m2 - powierzchnia okien na zewnątrz powyżej 3 m - 250 m2 - powierzchnia okien wewnątrz do 3 m - 161 m2 - powierzchnia okien wewnątrz powyżej 3 m - 233 m2 - okna powyżej 3 m należy sprzątać 2 razy w roku. 3.1.3. Codzienna dezynfekcja: powierzchnia plaży, rynien przelewowych, brodzików do stóp, porządek pomieszczeń przybasenowych węzłów sanitarnych oraz saun 3.1.4. Okresowa dezynfekcja szafek ubraniowych, suszarek do włosów, drzwi w pomieszczeniach mokrych, ścian glazurowanych w hali basenowej i w pomieszczeniach przybasenowych, poręczy, balustrad, mebli basenowych po ich uprzednim wymyciu. 3.1.5. Codzienne 7 dni w tygodniu opróżnianie pojemników na śmieci wszystkich wraz z wymianą worków na śmieci. 3.1.6. Bieżące uzupełnianie stanu pomocniczych środków utrzymania czystości: a) mydła w dozownikach b) ręczników papierowych w pojemnikach c) papieru toaletowego 3.1.7.Stosowanie środków dezodorujących w przebieralniach, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych, w miarę potrzeb. 3.2. Wymagania w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych: 3.2.1. Codzienne (7 dni w tygodniu) sprzątanie terenów utwardzonych oraz zielonych, 3.2.2. Koszenie trawników minimum 1 raz w miesiącu, 3.2.3. Formowanie krzewów 1 raz na dwa miesiące, 3.2.4. Odśnieżanie terenów utwardzonych (parkingi i chodniki) oraz posypywanie mieszanką antypoślizgową w okresie zimowym, 3.2.5. Miejsce i koszty wywozu (transport i załadunek) trawy i śniegu leżą całkowicie po stronie wykonawcy. 3.2.6. Czynności dosiewania trawy oraz koszty z tym związane ponosi Zamawiający. 3.3. Wykonawca realizuje zadania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu czystości obiektu w oparciu o opracowane przez siebie procedury (regulaminy) sanitarno-porządkowe, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. 3.4. Czynności związane z utrzymaniem czystości i higieny powinny być wykonywane przy użyciu środków dobrej jakości, przeznaczonych do czyszczenia danej powierzchni, nie niszczących jej, zapewniających spodziewany efekt, nie zostawiających smug. Środki dezynfekujące i zapachowe nie mogą charakteryzować się drażniącym zapachem. 3.5.Świadczenie usług sprzątania ma się odbywać w następujących porach dnia: a)6.00 - 7.00 - przygotowanie obiektu do przyjęcia klientów b)7.00 - 22.00 - bieżące utrzymanie czystości wg procedur ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w przebieralniach (usuwanie wody z posadzek), w węzłach sanitarnych na ciągach komunikacyjnych c)22.00 - 6.00 sprzątanie główne całego obiektu wg opracowanych procedur 3.6. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt bieżące środki utrzymania czystości w obiekcie, podstawowe środki czyszczące i dezynfekujące oraz pomocnicze (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki zapachowe - odświeżacze powietrza) - zapewniające utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i stanu sanitarnego pływalni. 3.7. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektywnego wykonywania świadczonych usług. 3.8.Wykonawca wyposaża pracowników realizujących usługi sprzątania w odzież i obuwie robocze oraz środki ochronne odpowiednie do charakteru wykonywanych prac. 3.9.Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru sanitarnego ponosi odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości i porządku oraz warunków sanitarnych obiektu. 3.10.Zamawiający wymaga stałej współpracy przedstawiciela Wykonawcy (osoby zarządzającej pracownikami) z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W ramach w/w współpracy przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu stawić się u przedstawiciela Zamawiającego (w godzinach jego urzędowania) w celu dokonania oceny sposobu i jakości wykonywanych usług, względnie uzgodnienie innych czynności wynikających z eksploatacji obiektu (jeśli takie zaistnieją). Z ww spotkania każdorazowo sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do ewentualnego naliczania kar umownych za nienależyte świadczenie usług, stanowiących przedmiot umowy. 3.12.Terminy wykonywania usług okresowych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  74.70.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia go na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z warunków ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 zostaną wykluczeni z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykaz wykonanych usług (co najmniej dwóch o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia) niezbędny do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. Wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. 3) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres. 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.mosir.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  23.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat MOSiR.

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nieDo pobrania:

1.Ogłoszenie ,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,projekt umowy - samorozpakowujące się archiwum
2.Ogłoszenie ,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,projekt umowy - skompresowane(zip).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.